Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TO14300 Nordsjøen, Endringsmelding - svar 25.03.2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger i samme blokk, 25/6, som det opprinnelig søkte området, og er innenfor gytefeltene til sei med gyteperiode fra primo januar til ultimo mars, samt innenfor gytefelt for øyepål med gyteperiode fra primo mars til ultimo april.

Tilråding: Vi opprettholder vår tilråding i svar av 13.03.2014.

Vår ref.: 2014/324-4; 3075/2014

Bakgrunn og ev. merknader: I svaret fra Havforskningsinstituttet av 14.03.2014 ble det frarådet seismisk aktivitet i den omsøkte blokken, 25/6, i perioden primo januar til ultimo april på grunn av overlapping med gytefelt for sei og øyepål. I denne endringsmeldingen har området det søkes om, blitt rotert 45° og redusert fra tre til to mulige brønner.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Total E&P Norge AS, Roar Holstad, 20.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Total E&P Norge AS, ”ikke oppgitt”.

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon 2,6 l (160 k.t.)
Antall kabler og lengde: 1, 1500 m.
Kildetrykk: ikke oppgitt, men sannsynlig 138 bar.

Område: Blokk: 25/6, jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.03.2014 til 30.06.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**      tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).