Hopp til hovedteksten

Seismikk - 2014

Publisert: 27.01.2015

Tullow Oil Norge AS: TUN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 12.des. 2014

Vurdering*/ tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 26.01.2015

Electromagnetic Geoservices ASA EMG15251 Barentshavet, melding 9.des.2014

Vurdering: Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Sild, medio feb. - primo april, Nordøstarktisk torsk ultimo mars –ultimo april, Hyse primo mars – ultimo juni, Øyepål primo jan.- ultimo mai og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars

Tilråding *-**: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde elektromagnetisk undersøkelse i det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter.

Publisert: 22.01.2015

Lundin Norway AS: LN14302 BSU Barentshavet- Endringsmelding, 15. des. 2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger utenfor kysten av Finnmark og gyteområdene for lodde. Gytingen er fra medio februar til medio april og lodda vil vandre mot gytefeltet i tiden før. Det er viktig at seismikk aktiviteten undersøkelsen genererer ikke forstyrrer gytevandringen opp mot gytefeltet ved kysten. Selv om dette er en borrestedsundersøkelse og det er en begrenset mengde seismikk aktivitet som gjenstår av det som var opprinnelig planlagt, er det allikevel tilrådelig at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar for å ta hensyn til gytevandringen.

Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.01.2015

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 11. des. 2014

Vurdering*/ Tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 16.05.2014

Statoil ASA: ST14005 3D Barentshavet melding og endringsmeldinger 1 og 2, svar 23. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 
Publisert: 14.05.2014

Multiclient Invest AS: PGS14005 3D Norskehavet-Midt-Norge - melding, svar 23.04.2014

Vurdering*: Blokk 6307/3, 4, 5 ligger tett inntil** gytefelt for sild med gyting fram til ca. ultimo april.

Tilråding: Dersom undersøkelsen starter i nord, vil sildegytingen være avsluttet innen operatøren kommer sør om N64°00' og øst om Ø07°00'. Følges dette, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.05.2014

Statoil ASA: ST14004 3D Barentshavet melding, svar 28.april 2014

Vår ref. 2014/3-82; 3002/2014. Bakgrunn og ev. merknader: Etter råd fra Fiskeridirektoratet er tidspunkt for undersøkelsen satt til 24. april - 15. oktober. Selskap (rettighetshaver) og avsenders ...
Publisert: 14.05.2014

Statoil Petroleum AS ST14008 4D Midt-Norge/Norskehavet, melding, svar 25. april 2014

Vurdering*og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Når kontraktør og fartøy er bestemt, burde det også være mulig å framskaffe kildestørrelse og mottakeroppsett.

Publisert: 14.05.2014

BP Norge AS: BPN14001 4D Nordsjøen Endringsmelding svar 25.04.2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.05.2014

BP Norge AS: BPN14217 4D Nordsjøen, endringsmelding - svar 25.04.2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.05.2014

TGS Nopec: TGS14006 3D Barentshavet - melding, svar 25. april 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 12.05.2014

Centica Energi: CE14300 2D Nordsjøen - Endringsmelding, svar 25. april 2014

Vurdering*: Blokk 8/11 ligger nært gytefelt for øyepål med gyting frem til 30.april. Undersøkelsen er planlagt å starte 12.april, men vi er pr. dags dato (25.april) passert dette tidspunkt, og vi antar at undersøkelsen dermed ikke vil starte opp på ennå noen dager, og dermed vil all gyting for øyepål være så godt som avsluttet.

Vurdering** ***: Om undersøkelsen ikke starter opp før nærmere 1.mai, har vi da ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 29.04.2014

Statoil Petroleum AS ST14008 4D Midt-Norge/Norskehavet, melding, svar 14. april 2014

Vurdering*og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Når kontraktør og fartøy er bestemt, burde det også være mulig å framskaffe kildestørrelse og mottakeroppsett.

Publisert: 29.04.2014

ORG Geophysical AS ORG14250 EMU Barentshavet - melding svar JD-LDS 140414

Vurdering*-*** og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil ASA ST14312 BSU Barentshavet - endringsmelding, svar 5.3.2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Dolphin Geophysical AS DOL14001 3D Barentshavet - endringsmelding, svar 7. mars 2014

Vurdering* tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Det norske oljeselskap ASA DN14302 BSU Nordsjøen - svar 9. mars 2014

Vår sak: 2014/11-12; 2109/2014

Bakgrunn og ev. merknader: Endringene omfatter bare bytte av fartøy og utvidelse av tidsrom. Havforskningsinstituttet opprettholder svar av 20.2.2014.

Publisert: 14.04.2014

Spectrum ASA: SPE14001 2D Barentshavet, endringsmelding, svar 11. mars 2014

Vurdering*og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge, melding og endringsmeldinger, svar 11. mars 2014

Vurdering*: Jamfør Havforskningsinstituttets svar av 19.2.2014. Det vesentlige nå er at den seismiske undersøkelsen skal starte opp i den østligste delen av området langs nord-sør linjer og dette bør ikke forstyrre gytingen i nevneverdig grad.

Tilråding: Basert på nevnte forutsetninger har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Multiclient Invest AS: PGS14002 3D Norskehavet/Midt-Norge - endringsmelding 2, svar 13.3.2014

Vurdering*: Blokkene 6306/3 og 6307/1-3 overlapper med gytefelt for sei i perioden fram til ca. medio april. Blokk 6307/3 ligger tett inntil** gytefelt for sild i perioden fram til ca. ultimo april. Blokkene 6407/3, 6, 9 ligger nært inntil*** gytefelt for sei i perioden fram til ca. medio april.

Tilråding: Vi viser til vårt svar av 27.2.2014. På grunnlag av endret utføring av undersøkelsen der det i stor grad tas omsyn til gyteområder og gyting og avgrenset skyting i blokk 6407/3, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt i siste endringsmelding.

Publisert: 14.04.2014

Suncor Energy Norge AS: SUN14301 BSU Nordsjøen - melding, svar 13.3.2014

Vurdering*: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse. Til dette kan nevnes at rettighetshaver har meldt en annen borestedsundersøkelse, SUN14300, i samme tidsrom der det ikke er noen restriksjoner pga. gyting.
 

Publisert: 14.04.2014

Statoil ASA ST14203 3D Barentshavet, melding, svar 14. mars 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil Petroleum AS ST14002 Nordsjøen - endringsmelding, svar 17. mars 2014

Vurdering* og tilråding*: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.
 

Publisert: 14.04.2014

Total E&P Norge AS TOT14300 BSU Nordsjøen, melding - svar 17. mars 2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger innenfor gytefeltene for sei med gyting i perioden fra primo januar til ultimo mars, samt innenfor gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i denne blokken i gyteperioden for sei og øyepål.

Publisert: 14.04.2014

TGS Nopec: TGS14003 2D Barentshavet - melding, svar 17. mars 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil Petroleum AS ST14010 4D Nordsjøen, melding, svar 18. mars 2014

Vurdering*: Omsøkt område ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: Idet planlagt oppstart er helt på slutten av gyteperioden, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil ASA ST14204 4D Midt-Norge, melding, svar 18. mars 2014

Vurdering*og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge, endringsmelding (3), svar 19. mars 2014

Vurdering*--***:
Blokk 26/1 ligger innenfor og 26/2 ligger tett inntil gyteområde for sei med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mars.
Blokk 26/1 ligger innenfor, blokk 26/2 ligger dels innenfor og dels tett inntil, mens blokk 27/3 ligger nært inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april.
Som underlag for vårt svar av 11. mars la vi til grunn tilsendt innsamlingsplan inkl. kart (7.3.2014) som uttrykte at seismikkskytingen skulle foregå i det "blått skraverte" området. Her er ikke blokk 26/1 inkludert og bare marginale nordlige deler av blokk 26/2 og 3.

Tilråding: Jf. vårt svar av 11.3.2014. Med sannsynlig oppstart i uke 13 kan vi se bort fra seigytingen. På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i blokk 26/1 i gyteperioden for øyepål.

Publisert: 14.04.2014

WesternGeco AS: WG14001 3D Barentshavet melding, svar 20. mars 2014

Vurdering*: De aktuelle blokkene berører ikke gyteområder i det aktuelle tidsrommet.

Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

WesternGeco AS: WG14002 3D Barentshavet melding, svar 20. mars 2014

Vurdering*: De aktuelle blokkene berører ikke gyteområder i det aktuelle tidsrommet. Vi merker oss at denne undersøkelsen er meldt til å foregå i samme periode som WG14001.

Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 14.04.2014

AS Norske Shell: SH1400 4D Norskehavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering* og tilråding*: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

TO14300 Nordsjøen, Endringsmelding - svar 25.03.2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger i samme blokk, 25/6, som det opprinnelig søkte området, og er innenfor gytefeltene til sei med gyteperiode fra primo januar til ultimo mars, samt innenfor gytefelt for øyepål med gyteperiode fra primo mars til ultimo april.

Tilråding: Vi opprettholder vår tilråding i svar av 13.03.2014.

Publisert: 14.04.2014

Dolphin Geophysical AS: DOL14003 3D Barentshavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering*: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet.

Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

BP Norge AS: BPN14217 4D Nordsjøen, melding - svar 25.03.2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Det Norske Oljeselskap ASA: DN14001 3D Barentshavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Centrica Energy: CE14300 BSU Nordsjøen, melding, svar 26. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Multiclient Invest AS: MC3D-CGRN13 3D Nordsjøen - endringsmelding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-** og tilrådning: Det aktuelle området er ikke i konflikt med noen gyteområder - gytingen er over, og vi har derfor ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Multicient Invest AS: PGS14012 3D Nordsjøen - melding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-***: Omsøkte områder i blokkene 16/10-11 ligger tett opptil gytefelt for øyepål, med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april. På bakgrunn av kommentarene i meldingen ser vi ikke helt sammenhengen mellom undersøkelsen PGS14002 og denne idet det skal brukes to forskjellige fartøyer til undersøkelsene.

Tilådning*: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i blokkene 16/10-11 i gyteperioden for øyepål.

Publisert: 14.04.2014

OMV Norge AS: OMV14300 BSU Barentshavet endringsmelding, svar 2. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil Petroleum AS: ST14211 4D Nordsjøen - melding, svar 2. april 2014

Vurdering*-***: Omsøkt område ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: Idet planlagt oppstart er helt på slutten av gyteperioden, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

 

Publisert: 14.04.2014

MultiClient Geophysical AS: MCG 14001 2D Barentshavet - melding, svar 1. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

TGS Nopec Geophysical Company ASA: TGS14005 3D Barentshavet melding og endringsmelding, svar 1. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil ASA: ST14006 3D Barentshavet melding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Dolphin Geophysical AS: DOL14002 3D Barentshavet melding, svar 31. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 14.04.2014

Statoil ASA: ST1400 3D Barentshavet melding og endringsmelding, svar 31. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 

Publisert: 21.02.2014

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge

Vurdering*: Blokkene 26/1, 2 og 31/4, 7, 10, 11 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for sei med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mars.
Blokkene 26/1, 2 og 31/1, 2, 4, 5, 7-9, 10-12 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april.
Blokkene 31/1, 2, 4, 5, 7 og 35/7, 10 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. medio mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperiodene.

Publisert: 19.02.2014

ConocoPhillips Skandinavia AS CP14007 4D Nordsjøen

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 06.02.2014

Statoil ASA ST14307 BSU Nordsjøen - endringsmelding

Bakgrunn og ev. merknader: Statoil har lagt inn et endret og mindre netto-område. Det er regnet en effektiv innsamlings-/skyteperiode på 4-7 døgn. Bruttotid styres hovedsakelig av værforholdene. Endringsmelding av 14.12.2012 (ST13303) for samme området ble besvart med fraråding av seismisk aktivitet på ressursbiologisk grunnlag da det omsøkte området overlappet med gyteområdet for sei, hyse og øyepål.

Publisert: 05.02.2014

Talisman Energy AS TE14200 3D (OBS) Nordsjøen, endringsmelding,

Vurdering: Med bakgrunn i det sist oversendte kart fra Talisman (mer detaljert), ligger skyteområdet helt i sørøstre del av bl. 15/12. Området ligger da mellom to gyteområder for øyepål med ca. 8 nmi fra gyteområdet nordenfor skyteområdet og ca. 16 nmi fra gyteområdet sørenfor skyteområdet.
Tilråding: Ut fra kunnskap om den operasjonelle skytemåten Magseis bruker ved OBS-undersøkelser (selvsagt også væravhengig), har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres – spesielt viss den kan gjøres unna i løpet av februar.

Publisert: 31.01.2014
Høreterskel for sild

Vitenskapelige undersøkelser med forskningsfartøyet FF "Knorr" på Mørekysten, Lofoten-Vesterålen og Finnmark

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi følgelig ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.
For å øke verdien av undersøkelsene/toktet vil vi tilråde at følgefartøyet(ene) blir utstyrt med hydrofon(er) for måling av bakgrunnsstøy ved skiftende værforhold (vind og bølger).

Publisert: 21.01.2014

Electromagnetic Geoservices ASA EMGS1404 EMU Barentshavet

Vurdering* og tilråding: 7122/12; 7123/9-12; 7124/7-12; 7125/7-12; 7126/7-12; 7127/7-12; 7129/10-12; 7030/1, 2 og 7030/4-6 overlapper med nordlige deler av gyteområde for lodde med gyting i perioden fra ca. 1.mars til ca. 30. april. Fraråder elektromagnetiske undersøkelser i de nevnte områder i tiden 01.03.2014 til 30.04.2014

Publisert: 20.01.2014

Vitenskapelig undersøkelse med forskningsfartøyet RV "Polarstern" i Svalbardsonen og i området mellom Spitsbergen og Grønland

Vurdering og tilråding: Vi har vurdert eventuelle konsekvensene på det marine økosystemet av de omsøkte undersøkelsene. På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 20.01.2014

CGG CGG1401 3D Barentshavet-øst, melding, svar 15. januar 2014

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).