Hopp til hovedteksten
Havforskningsrapporten 2013
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttets publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

De siste artiklene i BRAGE IMR

Instituttets 20 siste open access-artikler

I Brage IMR registreres alle Havforskningsinstituttets artikler som ikke er rettighetsbelagt av forlag.  Man kan søke eller bla i instituttets samlede open access produksjon, inkludert serier/rapporter av faglig karakter

Sjøpattedyrrapporten

Sjøens pattedyr gir en grundig innføring i sjøpattedyrenes utvikling og innbyrdes slektskap, og beskriver de viktigste artene i norske farvann.

Havforskningsrapporten

Havforskningsrapporten 2017 er digital og inneholder status for havområdene våre og oppdateringer av alle ressursene.

Tidligere rapporter

Rapporter fra tidligere år kan bestilles her 

Risikorapport norsk fiskeoppdrett

Havforskningsinstituttet publiserer årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett. Den første kom i 2011 og omhandler bl.a. smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler.

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks ble opprettet i 2014 og består av forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research og Veterinærinstituttet. I tillegg har en rekke andre bidratt med data fra de ulike elvene. Gruppens første rapport ble levert i 2015.

Rapport fra Havforskningen

Vi publiserer hvert år en rekke rapporter i serien Rapport fra Havforskningen.

Fisken og havet

Fisken og havet er Havforskningsinstituttets vitenskapelige publikasjonsserie.