Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2015

Toktrapport nr 1 - 2015 - MAREANO

Feltinnsamling av geologisk, biologisk og kjemisk materiale i områdene Kristiansund–Halten, EK (eggakant) ytre Mørebank, Storegga, Skjoldryggen, Sula, Vikna, Aktivneset, deler av Barentshavet og Iverryggen.

2015.05.05 09:23
Last ned:

Summer TIBIA survey 2015 - Johan Hjort (survey no: 2015206)

The summer TIBIA survey is part of an ongoing activity aiming at improve our understanding of the trophic interactions, food web structure and function, and energy flow in the Barents Sea ecosystem. TIBIA (Trophic interactions in the Barents Sea - steps towards an Integrated Ecosystem Assessment) is a strategic institute program. 

2015.10.22 13:10
Last ned:

Toktrapport 2015601 Reketokt Skagerrak og Norskerenna

1) Årlig ressursundersøkelse av reke i Norskerenna og Skagerrak med vekt på biomasse og rekruttering, 2) registrering av sjøkreps (totalvekt, lengde, kjønn, modningsstadium av hunner), 3) registrering av all fisk (totalvekt, lengde), 4) otolitter/illicium av breiflabb, 5) individprøvetaking av all bruskfisk (spesialstadier), 6) registrering av sjøpølse (vekt og lengde), 7) registrering av antall av stor piperenser (Funiculina quadrangularis))

2015.12.11 10:11
Last ned:

Toktrapport nr. 4 - 2015: Kysttokt hausten 2015

Hovudføremålet med toktet er å  framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar.
Det var ein liten auke i dei akustiske registreringane av sei samanlikna med 2014,  men nivået er framleis mellom dei lågaste sidan 1997. Bare indeksane for 2- og 5-åringane var over gjennomsnittsnivå.
Det var ein nedgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper utanom 1-3 åringane. Den akustiske gytebiomassen var om lag  55 % lågare enn den høge registreringa i 2014, men om lag 20 % over 2012 nivået.
 

2015.12.16 13:05
Last ned:

Toktrapport nr.5- 2015: Distribution and abundance of Norwegian spring spawning herring during the spawning season in 2015

The objective of the survey was to estimate the year class abundance and spawning stock biomass (SSB) of Norwegian spring spawning (NSS) herring during the period of spawning migration from wintering areas at/off the northern Norwegian coast towards the coastal spawning ground further south. 

2018.04.06 10:27
Last ned: