Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2014

Toktrapport nr 1 - 2014: Kysttokt hausten 2014

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein auke i dei akustiske registreringane av sei samanlikna med 2013,  men nivået er framleis mellom dei lågaste sidan 1997. Berre indeksane for 4-åringar og 7 år gamal og eldre sei var på gjennomsnittsnivå.

Det var ein oppgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper utanom 1 og 4-åringane. Den akustiske gytebiomassen var om lag  65 % høgare enn i 2013, og nivået er det høgaste sidan 1997.

2015.01.12 09:40
Last ned:

Toktrapport nr. 2 - 2014: Quarter 1 International Bottom Trawl Survey

The IBTS quarter 1 multispecies bottom trawl survey, coordinated by the ICES IBTS working group, involves 7 countries and covers the North Sea, Skagerrak, and Kattegat. The survey included MIK tows from water < 200 m to provide an index of herring and sprat larvae, bottom trawls in water < 200 m for multiple demersal fish and invertebrate species, and collection of hydrographical data. Also completed were the Utsira W hydrographic transect and MIK-M sampling for fish eggs and gadoid larvae. Guests included seabird observers from JNCC.

2015.02.17 15:26
Last ned: