Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2013

Toktrapport nr. 1 - 2013: The IBTS quarter 1 multispecies bottom trawl surve

The IBTS quarter 1 multispecies bottom trawl survey, coordinated by the ICES IBTSWG, involves 7 countries and covers the North Sea and Skagerrak.

2013.09.23 12:33
Last ned:

Toktrapport nr. 2 - 2013: Egga Nord

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 1994-2009 årlige dybdestratifiserte bunntrålsurvey med fabrikktrålere langs eggakanten (400-1500 m) fra 68-80°N. Hovedformålet var å undersøke den voksne delen av bestanden av blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) i området.

2013.11.07 09:54
Last ned:

Toktrapport nr. 3 - 2013 - Kysttokt hausten 2013

Hovudføremålet med toktet er å  framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar.
Det var ein ny nedgang i registreringane av sei samanlikna med 2012 til det nest lågaste nivået sidan 1997. Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet.
Det var ein auke i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper utanom 3-åringane. Akustisk gytebiomasse auka med 50 % samanlikna med 2012, og nivået er det høgaste sidan 2007.

2013.12.17 11:00
Last ned:

Toktrapport nr. 4 - 2013: North Sea Ecosystem survey

North Sea Ecosystem survey RV “Johan Hjort”, 4 July – 2 August 2013

2014.05.21 14:29
Last ned: