Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2011

Nr. 1:Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Rapporten summerer opp hydrografidata fra høsttoktet i oktober 2010 og vårtoktet i 2011, og sammenligner data med de tidligere undersøkelsene fra mars og juni 2010. Resultatene viser at det har vært ytterligere utskiftinger og/eller omrøringer i bunnvannet i Førdefjorden utenfor Ålasundet siden den store utskiftingen som skjedde mellom mars og juni 2010. Videre er dypvannet innenfor Ålasundet relativt homogent under ca 120 m dyp, og data viser at den omfattende vannutskiftingen i fjorden utenfor terskelen på vårparten 2010 også skiftet ut bunnvannet i hele fjorden innenfor terskelen i Ålasundet.

Når det gjelder gytefelt så bekreftet undersøkelsene fra mars 2011 de samme gytefeltene i den ytre delen av Førdefjorden som i mars 2010, med Redalsvika som det viktigste gytefeltet. I tillegg ble fjorden innenfor Ålasundet undersøkt for første gang med hensyn til gytefelt, og det ble funnet to gyteområder der de høyeste eggtetthetene ble funnet helt innerst i fjorden utenfor like utenfor Førde. Gytefeltene i Førdefjorden er derfor få, og Redalsvika og bukten utenfor Førde er de viktigste gyteområdene. Dette følger mønsteret fra andre fjordsystemer vi har undersøkt, blant annet i Norddalsfjorden innenfor Florø

2011.03.14 11:04
Last ned:

Nr. 2: Kysttokt hausten 2011

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein nedgang på om lag 30 % i registreringane av sei samanlikna med 2010 til det lågaste nivået sidan 1997. Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var ein oppgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 1-6. Registrert gytebiomasse auka med 30 % samanlikna med 2010, men er framleis på eit lågt nivå.
 

2011.12.21 10:08
Last ned:

Nr 3: Tobistokt i Nordsjøen

Tobisdelen av toktet ble gjennomført i perioden 22. april – 09. mai i norsk økonomisk sone (NØS) i Nordsjøen.  For 2011 viser de biologiske toktprøvene og data innsamlet fra fiskeriet at i motsetning til i fjor, er rekrutteringen av ettåringer meget svak.Gjennomsnittslengden og –vekten for ettåringene er også lav sammenlignet med fjoråret. I samsvar med den svake rekrutteringen målt i de biologiske dataene viser de akustiske målingene en generell nedgang i mengde tobis fra 2010 til 2011 for de fleste toktområdene. Dette har sammenheng med at tobis har en relativt høy naturlig dødelighet, og uten en god årlig rekrutteringstilvekst vil biomassen reduseres fra et år til det neste. 

2012.05.10 12:29
Last ned:

Toktrapport nr. 4 - 2011 MAREANO

MAREANO toktrapport 2011
- Kysten utenfor Vest-Finnmark
- Nordland VI

2013.01.17 13:06
Last ned: