Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2008

1_2008.pdf

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og ungsild , Finnmark - Møre, hausten 2007

2009.06.03 14:23
Last ned:

2_2008.pdf

MAREANO - tokt 2007105 og  2007111i Barenthavet 2007. Samlet toktrapport fra bunnkartlegging i Troms I-III og nordland VII
 

2009.06.03 14:24
Last ned:

3_2008.pdf

SURVEY REPORT - abundance estimation of sandeel, plankton survailance and radioactivity measurements in the North sea in april/may 2007

2009.06.03 14:25
Last ned:

Nr.4_2008.pdf

Økosystemtokt 21. juni – 19.juli 2007 i nordlige Nordsjø mellom 56°30’N og 62°N.Toktets formål: Akustiske undersøkelser med hovedvekt på sild og sei. Delta i det internasjonale bunntråltoktet for 3. kvartal (IBTSq3). Innsamling av prøver til NIFES. Plankton og hydrografi- snittene Fedje-Shetland, Utsira – W, Oksøy – Hanstholm, Hanstholm - Aberdeen.
2009.01.16 19:35
Last ned:

nr. 5 - 2008

Sildelarveundersøkjingar april 2008. The objectives of this survey were to map the distribution of herring larvae and other fish larvae on the Norwegian shelf and to collect data on hydrography, nutrients, chlorophyll and zooplankton.

2009.09.24 11:11
Last ned:

Nr.6_2008.pdf

Vassild – metodeutvikling for bestandsestimering. Toktets formål var metodeutvikling for bestandsestimering av vassild, og var todelt: 1) Estimering av akustisk målstyrke for vassild med nedsenkbar sonde. 2) Undersøkelser av vassildtrål som prøvetakings redskap.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.7_2008.pdf

Merking av voksen blåkveite med datalagringsmerker og spaghettimerker. Toktet er en del av et større prosjekt for å kartlegge den norsk-arktiske bestanden av blåkveite. Fisk ble fisket med line, merket og satt ut på Eggakanten, rundt 71°30 N og 16°20 Ø. Det ble satt ut 148 datalagringsmerker (DST Pitch & Roll fra Star-Oddi, Island). I tillegg ble 1080 individer merket med spaghettimerker/T-bar merker. De merkede individene var fra 37-95 cm lange.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr. 08- 2008

 Methodology for assessment of the capelin spawning migration in the Barents Sea, spring 2008. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra et akustisk tokt for å teste ut metodikk for kartlegging og mengdeberegning av gyteinnsiget til lodde i Barentshavet våren 2008. (Engelsk m/norsk sammendrag)

2009.09.24 09:40
Last ned:

Nr.9_2008.pdf

Forsøk for å studere overlevingen til Nordsjøsild som er trengt i not. Formålet med undersøkelsene var å studere om det oppstår dødelighet hos Nordsjøsild som blir trengt i not og deretter sluppet. Det ble observerte tendenser til endring i stimatferd og det var vanskelig å fastsette trengingsgrad. Likevel kan vi antyde at Nordsjøsilda i mai er noe mindre sårbar overfor trenging enn makrellen viste seg å være i tilsvarende forsøk på høsten. Men vi så også at ved hard trenging vil silda kunne få en uakseptabelt høy dødelighet. Forløpet av dødeligheten synes å være noe annerledes enn for makrell.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.10_2008.pdf

Rapport fra UTE-merketokt med det islandske forskningsfartøyet "Arni Fredriksson" 10. til 23. juli 2008. Formålet med dette observasjonstoktet er å få et innblikk i hvordan Underwater Tagging Equipment (UTE) fungerer, og om det for vårt vedkommende skal gjøres innkjøp av utstyret.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.11_2008.pdf

Merking av juvenil blåkveite ved Svalbard. Toktet inngår i Havforskningsinstituttets prosjekt ”Blåkveitas vandringsdynamikk og tilgjengelighet i survey”, og har som hensikt å merke juvenil blåkveite i oppvekstområdene ved Svalbard med Floy-merker og oksytetrasyklin (OTC).
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.12_2008.pdf

Sild- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2007. Toktet hadde følgende formål: akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten, miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder og bunnfiskundersøkelser i enkelte fjorder f.o.m. Trondheimsfjorden og nordover.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr. 13 2008

Sild- og  brislingsundersøkelsene i fjordene høsten 2008. Toktet hadde følgende formål:
• akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten
• miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder
• bunnfiskundersøkelser i fjorder nord for Stad
• Habitatundersøkelser i Hardangerfjorden
• Lysundersøkelser (UiB)
 

2009.11.10 12:27
Last ned: