Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2007

Nr. 1 2007

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk, og ungsild, Finnmark - Møre hausten 2007. Eit akustisk tokt med sikte på å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt av kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62º nord er gjennomført årleg i oktober-november, sidan 1985 for sei og sidan 1995 for kysttorsk. I 2003 vart det tidlegare seitoktet, kysttoktet og dei viktigaste delane av 0-gruppe sild og brislingtoktet på fjordane nord for Bodø slegne saman til ei undersøking.

2009.09.24 10:59
Last ned:

Nr. 2 - 2007

6 millioner tonn gytende sild. Den norske vårgytende silden er nå mengdeberegnet og aldersbestemt. Toktresultatene viser at den største silden ble funnet på de sørligste gyteområdene og lengst vest. Mengden som ble undersøkt fra møre til Vesterålen i perioden 16. februar til 5. mars ble beregnet til ca 6 millioner tonn. På grunn av høye sjøtemperaturer har gytingen startet tidligere i år enn før.

2009.09.24 11:02
Last ned:

Nr. 3 - 2007

Kongekrabbetokt januar 2007.
Undersøkelse av utbredelsesområdet fra russergrensen i øst til Nordkapp i vest. Det ble fisket fra 2 til 60 nautiske mil fra land i 7 døgn. Havteiner ble satt ut på 87 teinestasjoner med en totalfangst på 286 kongekrabber. Kjønnssammensetningen var omtrent 50/50. Fangsten av hannkrabber over minstemålet var større enn fangst av undermålskrabber og av hunner var det flest kjønnsmodne.

2009.09.24 11:03
Last ned:

Nr. 4. - 2007

Mengdemåling av tobis og planktonovervåking i Nordsjøen i april/mai 2006
Toktet omfattet studier av tobis og plankton i Nordsjøen. Det ble arbeidet med å videreutvikle metodikk for akustisk identifisering og mengdemåling av tobis på dagtid når tobis befinner seg oppe i vannsøyla. Basert på disse erfaringene ble det for første gang foretatt en mengdemåling av tobis i norsk økonomisk sone (NØS).

2009.09.24 11:05
Last ned:

Nr. 5 - 2007

Det internasjonale bunntråltoktet for 3. kvartal (IBTSq3). 29. juni – 4. august 2006. Nordlige Nordsjø mellom 62°N og 56°N. Akustiske undersøkelser med hovedvekt på sild og sei. Rekruttering av tobis. Innsamling av prøver. Plankton. Hydrografi. Fedje-Shetland, Utsira – W, Oksøy – Hanstholm, Hanstholm - Aberdeen.

2009.09.24 11:05
Last ned:

Nr. 6 - 2007

Det internasjonale bunntråltoktet for 1. kvartal (IBTSq1) i nordlige deler av Nordsjøen, 8. januar – 6. februar 2007, koordinert av ICES. Innsamling av sildelarver med MIK nett. Plankton. Hydrografi. Snitt: Fedje-Shetland, Utsira-Start Point.

2009.09.24 11:07
Last ned:

Nr. 7 - 2007

Metodetokt – Pelagiske trålforsøk og forsøk med nytt bunntrålgear.
Formålet med toktet var å få dokumentert de geometriske og dynamiske egenskapene til en 540 meter omkrets flytetrål, få adferdsobservasjoner til fisk som fanges med flytetrål, studere effekt på bunnhabitater av to typer bunngear rigget på en konvensjonell fisketrål og evaluere plategearkonstruksjoner for ny bunnsurveytrål.

2009.09.24 11:08
Last ned:

Nr.8_2007.pdf

Distribution and abundance of Norwegian spring spawning herring larvae on the Norwegian shelf 28 March to 11 April 2007 The objectives of this survey were to map the distribution of herring larvae and other fish larvae on the Norwegian shelf and to collect data on hydrography, nutrients, chlorophyll and zooplankton. Due to the reduced coverage, the larvae index calculated here is not representative for the total larvae abundance, but only for the area from 62oN to 66oN. The index was therefore an underestimate of the larval abundance along the coast. The index, however, was still high and the second highest in the time series going back to 1981.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.9_2007.pdf

Report from surveys to assess hooded and harp seal pup production in the Greenland sea pack-ice, March-April 2007 In the period 14 March to 3 April 2007 aerial surveys were performed in the Greenland Sea pack-ice (the West Ice), to assess the pup production of the Greenland Sea populations of hooded and harp seals. The results from the aerial surveys will be used to estimate the 2007 hooded and harp seal pup production in the West Ice.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.10_2007.pdf

Merking av blåkveiteyngel ved Svalbard. Young Greenland halibut in the juvenile areas around Svalbard was tagged with oxytetracycline (OTC) and t-bar anchor tags (Floy). The purpose was validation of age-determination from otholiths, as well as obtaining information on migration routes. During the two-week cruise a total of 9700 individuals were tagged with Floy tags.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.11_2007.pdf

Pelagiske undersøkelser på blåkveite ved Eggakanten. Toktet hadde til hensikt å undersøke mulighetene for å bruke pelagisk trål for å kvantifisere blåkveitas pelagiske forekomst. Blåkveite kan tas med pelagisk trål i vannsøylen og de største pelagiske fangstene i undersøkelsene ble gjort de nærmeste 150 meterne over bunn, over dyp hvor arten er tallrik på bunnen, samt rundt 550-650 m fiskedyp ut til ca 1000 m. Hanner dominerte de pelagiske fangstene, og gjennomsnittstørrelsen for begge kjønn var liten.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr. 12_2007

Metodiske undersøkelser av gyteinnsiget av lodde langs Finnmarkskysten våren 2007. Formålet med toktet var å utvikle metoder for kartlegging og akustisk mengdemåling av gyteinnsiget av lodde langs Finnmarkskysten.

2009.09.24 10:12
Last ned:

Nr.13_2007.pdf

Haneskjellundersøkelser i ytre Troms 19.–20. juni 2007. I de undersøkte områdene domineres fangstene av store skjell og det ser ikke ut til å være endringer i størrelsessammensetningen i de forskjellige områdene sammenlignet med forrige undersøkelse i 2005. Undersøkelsene i 2007 omfatter deler av feltene på yttersida av Rebbenesøya, haneskjellfeltet ved Berg ble ikke undersøkt i år.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.14_2007.pdf

Objectives: Carry out mackerel/horse mackerel egg survey (ICES Triennial Survey), on the western shelf edge west of UK and Ireland and collect fish samples from trawling for fecundity and atresia assessment, and for DNA.

2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.15_2007.pdf

Kolmuletokt - International blue whiting spawning stock survey spring 2007. Five research vessels representing the Faroe Islands, Ireland, the Netherlands, Norway and Russia surveyed the spawning grounds of blue whiting west of the British Isles, to obtain estimates of blue whiting stock abundance in the main spawning grounds and to collect hydrographic information. Blue whiting were recorded in most of the survey area that covered about 135 thousand square nautical miles. The highest concentrations were recorded in the area between the Hebrides, Rockall and Faroes Banks.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.17_2007.pdf

Merking av juvenil blåkveite ved Svalbard. Toktet inngår i Havforskningsinstituttets prosjekt ”Blåkveitas vandringsdynamikk og tilgjengelighet i survey”, og har som hensikt å merke juvenil blåkveite i oppvekstområdene ved Svalbard med Floy-merker og oksytetrasyklin (OTC).
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.16.2007.pdf

Sild- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2006. Fra svenskegrensen til Lofoten med F/F Håkon Mosby. Toktet hadde følgende formål: Akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten, miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder, bunnfiskundersøkelser i enkelte fjorder f.o.m. Trondheimsfjorden og nordover.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.18_2007.pdf

Bruk av pelagisk trål til prøvetaking av blåkveite og snabeluer. I august hvert år gjennomføres et bunntråltokt som har som hovedformål å overvåke blåkveitebestanden. Indeksene fra dette toktet er en viktig del av datagrunnlaget for rådgivning og forvaltning av arten. Når det gjelder snabeluer, gir ikke nåværende toktserier et komplett mengdemål av den voksne bestanden av arten, og det omtalte toktet i denne rapporten er å anse som et pilottokt for fremtidige grundigere og regelmessige tokt.
2009.01.16 19:35
Last ned:

Nr.19_2007.pdf

Forsøk med ulike sveipelengder. Toktet inngår i HI`s prosjekt ”Blåkveitas vandringsdynamikk og tilgjengelighet i survey”, som er den norske delen av et Norsk-Russisk forskningsprogram på blåkveite. Toktet hadde to formål: Det skulle gjøres forsøk på å tråle med ulike sveipelengder for å se hvordan dette innvirker på fangstmengde og sammensetning. I tillegg skulle det på 9 stasjoner monteres et kamerasystem på trålen.
2009.01.16 19:35
Last ned: