Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2016

Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2016)

Studie utført på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, november 2013-2014.

2016.01.29 14:11
Last ned:

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2016)

Sluttrapport fra overvåkingen av lakselus på villfisk 2015, inkludert fullskala test av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.

2016.01.19 15:22
Last ned:

Temperaturens innflytelse på lakseluslarver (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2016)

Utvikling og overlevelse av lakseluslarver avhenger av temperatur. Formålet med prosjektet var å måle utviklingstiden ved seks ulike temperaturer representative for hele den norske kystlinjen. Dette for å forstå spredning av parasitten og å estimere smittepresset skapt av gravide voksne holus på fisk i sjøen. (Sluttrapport til Forskningsrådet, prosjekt 901073)
2016.01.19 11:53
Last ned:

Kartlegging av klorerte miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området (Rapport fra Havforskningen nr. 4-2016)

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av klorerte miljøgifter i overflatesedimenter fra 57 lokaliteter i MAREANO-området. Prøvene ble samlet inn i perioden 2006-2014 i
østlige del av Norskehavet og sørlige del av Barentshavet. 
2016.01.27 10:59
Forurensing
Last ned:

Flume tank testing of a multiple inner-paneled trawl to reduce loss and clogging of small organisms (Rapport fra Havforskningen nr. 5 - 2016)

Trawl catch data from surveys is used towards stock assessments and ecological studies with the general assumption that the trawl efficiency is the same between hauls and between years. In 2012, trials conducted with the Deep Vision stereo camera system mounted in the Harstad survey trawl indicated that individuals were meshed prior to the codend, with high numbers of previously meshed individuals entering the codend at the surface during haul back. (Underwood et al, 2014).

2016.02.01 14:58
Last ned:

Tester av «beste praksis for slipping fra not» i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 6 - 2016)

Forslaget til «Beste praksis for slipping fra not», ble testet ut på fire tokt i 2015. To av disse ble gjennomført på et kystnotfartøy og to på et ringnotfartøy. Geila i bryst-enden av noten ble strukket til 18 m på kystnotfartøyet og 21 m på ringnotfartøyet, og innfellingsgraden redusert til 25 %. Begge fartøyene hadde et støttetau fra en vinsj på bakken til notas øre for å kunne regulere utslippsåpningens bredde og dybde. Forsøkene viste at denne riggingen var funksjonell og enkel å håndtere under slipping.

2016.02.25 13:42
Last ned:

Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2016)

I forbindelse med etablering av en ny lokalitet for oppdrett av laks nordøst for Edøya i Smøla kommune har Havforskningsinstituttet gjennomført undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk. Rapporten viser data fra de to første toktene som ble gjennomført for å verifisere om det finnes gyte- og oppvekstområder i nærheten av det planlagte oppdrettsanlegget.

2016.02.08 07:50
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

Snorkelmerd: Produksjonseffektivitet, adferd og velferd (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2016)

Snorkelmerd skaper avstand mellom lakselusens frittlevende, infesterende larver og laksen. Snorkel på 3-4 m dyp reduserer lusepåslag med 24 til 84 %. Dypere snorkler ga ned mot 0 lus. (Sluttrapport FHF-prosjekt 900884)

2016.02.19 14:19
Lakseoppdrett
Notfiske
Lakselus
Last ned:

CRISP- Toktrapport (Rapport fra Havforskningen nr. 10-2016)

Testing trålutstyr og instrumentering G. O. Sars 1.-11. mars 2015

2016.03.02 12:17
Teknologi
Last ned:

Healt surveillance of the flat oyster populations in Aust-Agder county, southern Norway in the period 2009 - 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 11-2016)

Norwegian populations of European flat oysters, Ostrea edulis, have been considered free from notifiable diseases. In 2006, microcells resembling the oyster parasite Bonamia sp. were observed during histopathological examination of tissue specimens of flat oysters, Ostrea edulis from the Arendal area, southern Norway.

2016.03.17 13:46
Flatøsters
Last ned:

Evaluering og opprydding av offisielle gytekart (Rapport fra Havforskningen nr. 12-2016)

Havforskningsinstituttet presenterer kart for utbredelse av et stort antall fiskebestander. Kartene er tilgjengelig på en server med åpen tilgang (http://maps.imr.no/geoserver/web/). For enkelte bestander er kartene som presenteres publisert i vitenskapelige artikler (per-review), mens de fleste er  generert av instituttets bestandsansvarlige ekspert ved bruk av historiske studier og instituttets egne data.
2016.03.07 15:04
Last ned:

Nettløsninger foran og bak - Deep Vision systemet (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2016)

Ulike nettløsninger med ulike materialer, maskeformer, maskestørrelse og skråskjæringer av ledekanalen ble testet på to tokt med ”G. O. Sars” og ett med ”Fangst” i 2015. Resultater og erfaringer med de ulike løsningene presenteres og diskuteres som grunnlag for den anbefalte nettløsningen.

2016.03.02 12:20
Last ned:

Seleksjonssystem-utsortering av småreke (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2016)

Forsøk med seleksjonssystem med vekt på utsortering av småreke i Nordsjøen og Skagerrak og kystrekefisket i fjordområdende.

2016.04.04 13:44
Last ned:

Felthåndbok for overvåking av rømt oppdrettslaks (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2016)

I 2014 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å koordinere et nasjonalt overvåkingsprogram for overvåkning av rømt oppdrettslaks i laksefiskerier og gytebestander. Denne håndboken inngår i dette arbeidet.

2016.04.04 12:29
Last ned:

Fisk og seismikk - forskningsfokus fremover (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2016)

Rapport fra arbeidsgruppemøte i desember 2016 vedr. forskningsaktivitet på effekter av seismikk på fisk og fiskeri.

2016.05.12 10:40
Last ned:

Råstoffkilder for anvendelse som attraktanter i fabrikkert agn (Rapport fra Havforskningen nr. 18-2016)

BIA-prosjektets mål er å utvikle et effektivt og artsselektivt lineagn som er basert på råstoff som ikke anvendes til konsum, for å sikre bedre lønnsomhet i linefisket og samtidig gjøre dette fiskeriet mer miljøvennlig. Rapporten gir en oversikt over potensielle råstoff som kan anvendes som lukt- og smaksstoffer (attraktanter) i et fabrikkert lineagn.
2016.08.12 09:12
Last ned:

Mackerel behaviour and seismic signals - a pilot net pen study (Rapport fra Havforskningen nr. 19-2016)

Et pilotprosjekt for å undersøke adferdseffekter av lydeksponering av makrell i merd ble gjennomført høsten 2015 på Austevoll havbrukstasjon. Målsetningen var å teste det eksperimentelle oppsettet, samt å undersøke forskjeller i reaksjon til ulike lydkomponenter av et seismisk lydsignal.
2016.05.11 12:21
Last ned:

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey at South Orkney Islands in 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2016)

Havforskningsinstituttetstartet har siden 2011 hatt en årlig krillovervåking i Antarktis. Denne rapporten presenterer resultatet fra den sjette av disse undersøkelsene, utført i 2016 utenfor Sør-Orknøyene. Fartøyene som ble brukt var "La Manche" og "Saga Sea", begge eid av Aker Biomarine ASA.

2016.05.11 12:27
Antarktisk krill
Last ned:

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 23-2016)

Overvåkningsprogrammet for bonamiose og marteiliose i europeiske flatøsters (Ostrea edulis) og blåskjell (Mytilus sp.) ble revidert i 2015. Denne rapporten kort gir en oversikt over dagens situasjon, prøvetakingsstrategi, resultatene fra 2015 og forslag til undersøkelser i 2016.
2016.05.26 09:32
Blåskjell
Flatøsters
Last ned:

Program rensefisk: atferd og artssamspill i laksemerder (rapport fra Havforskningen nr. 24-2016)

Rensefisk er lakseoppdretternes viktigste, ikke-medikamentelle verktøy i kampen mot lakselus. Det brukes ofte flere arter rensefisk i kombinasjon, men det er lite kjent om atferd og artssamspill kan påvirke effekten av lusebeiting i merd. I dette forsøket ble kombinasjoner av rensefiskartene berggylt, bergnebb, grønngylt og rognkjeks testet i kombinasjoner.
 
2016.06.03 13:21
Fiskevelferd
Last ned:

Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad - Nedskalering av kvadratmaskesekk (Rapport fra Havforskningen nr. 25-2016)

For å sammenligne seleksjonsegenskaper til fullskala vs nedskalerte kvadratmaskesekker gjennomførte vi to seleksjonstokt i 2014 i fisket etter torsk og hyse: ett på finnmarkskysten (Vardø) med båten Thea Dalwhinnie, og ett i Lofoten (Kleppstad) med båten Ida Beate. Dekknettsmetoden ble brukt i begge forsøkene.

2016.06.03 13:15
Last ned:

Selektiv flyndresnurrevad - Rapport fra forsøk med en lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk (Rapport fra Havforskningen nr. 27-2016)

Havforskningsinstituttet har i samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk gjennomført prosjektet "Fangstkontroll i snurrevad" for Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF). Prosjektets delmål er å utvikle snurrevad for flyndre med minimal innblanding av kysttorsk. Rapporten her beskriver resultater fra forsøk utført innen utvikling av flyndresnurrevad.

2016.07.08 10:34
Flyndresnurrevad
Last ned:

Undersøkelser av organiske miljøgifter i fisk, skalldyr og sedimenter fra norske havområder de siste 20 årene (Rapport fra Havforskningen nr. 29–2016)

Rapporten viser målinger av PCB, klorerte pesticider, bromerte flammehemmere og hydrokarboner i fisk (lever/muskel/helfisk) og i tre skalldyrarter samlet av Havforskningsinstituttet de siste 20 årene, samt målinger av PAH i sedimenter fra de siste fire årene. Mens nivåer av PBDE og PAH i fisk ligger under eller rett over målegrensen, varierer nivåene av PCB og klorerte pesticider kraftig. Dette er avhengig av flere faktorer som trofisk nivå, fiskens størrelse, alder m.m. Generelt er det funnet høyere nivåer i Nordsjøen enn i Norskehavet og Barentshavet.
 
2016.10.14 13:30
Last ned:

Utvikling av lysbøye for lysfiske etter pelagiske arter med not (Rapport fra Havforskningen nr. 30-2016)

I Norge er det et utstrakt lysfiske etter pelagiske arter som brisling, sei, sild, makrell og hestmakrell med snurpenot for låssetting. Dagens lysbåter har flere utfordringer med hensyn til håndtering, energiforbruk, forurensning, sikkerhet og pris. For å løse flere av disse er det foreslått å utvikle en lysbøye som erstatter dagens lysbåter. 
 
2016.09.27 14:58
Last ned:

Undersøkelser av A-høstefelt for tare i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 31-2016)

I april 2016 gjennomførte Havforskningsinstituttet videoundersøkelser på A-felt for tarehøsting i Sør- og Nord-Trøndelag, før disse feltene etter gjeldende forvaltningsplaner åpnes for tarehøsting 1. oktober 2016. Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på referansestasjoner i områder der tarehøsting ikke er tillatt. Tilstanden i taresystemene varierte mellom ulike områder. Tarehøsting frarådes derfor på enkelte felt før 1. mai 2017.
2016.11.04 15:14
Last ned:

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 34-2016)

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) i sedimenter fra 19 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 11 sedimentkjerner. Fra noen av lokalitetene er det også målt bromerte flammehemmere (PBDE) og klorerte miljøgifter (PCB og plantevernmidler). Prøvene ble samlet inn i 2015 nord og sør for Skjoldryggen i Norskehavet, og øst i den norske delen av Barentshavet.

2016.11.14 12:39
Last ned:

Fossefall for lakseluskontroll (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2016)

Studier har vist at den mekaniske behandlingen laksen utsettes for ved ferskvannsbehandlinger i brønnbåt (f.eks. trenging, pumping) står for en betydelig andel av den oppnådde avlusingseffektiviteten i ferskvannsbehandlinger av lakselusinfisert laks. I dette prosjektet (FHF prosjekt 901233) har vi testet om bruk av en kunstig foss, der fisken under transport over sorteringsrist spyles med vann under moderat trykk/vannhastighet, øker den totale behandlingseffektiviteten hvis den kombineres med badebehandling i ferskvann.

2016.11.21 09:06
Fiskevelferd
Last ned:

Ocean sustainability under global change (Rapport fra Havforskningen nr. 36–2016)

TOP PRIORITIES FOR NORWEGIAN RESEARCH AND PROSPECTS FOR COLLABORATION
Results from the IMBER-Future Earth Norway workshop 1–2 September 2016, Bergen, Norway

In September 2016, the Integrated Marine Biochemistry and Ecosystem Research Project (IMBER, a Future Earth Core Research Project) and Future Earth Norway collaborated to convene a workshop to explore the top priorities for Norwegian marine research on ocean sustainability and prospects for collaboration with global initiatives, including Future Earth´s Oceans Knowledge-Action Network,1 over the next decade.

Vedlegg/attachment: Summary and key messages

Could DEEPER collaborations help us secure CLEAN and RICH OCEANS? What’s holding us back? Interestingly, it’s NOT only about money.

2016.12.08 12:24
Last ned:

Ocean sustainability under global change - Summary and key messages (36b-2016)

Ocean sustainability under global change - IMBER - Future Earth Norway workshop 1-2 September 2016
Summary and key messages.
2017.09.04 13:01
Last ned:

Pilotstudie av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området (Rapport fra Havforskningen nr. 37-2016)

Målinger av fem stoffgrupper av nye miljøgifter i ti sedimentprøver fra MAREANO-området ble utført for å vurdere behovet for mer regelmessig kartlegging av disse miljøgiftene under MAREANO. To av de studerte stoffgruppene, alkylfenoler og PFAS, ble funnet i de fleste prøver fra hele MAREANO-området, og det foreslås å fortsette kartlegging av disse to stoffgruppene. De to andre stoffgruppene, PFR og siloksaner, ble funnet kun i et fåtall prøver og for det meste i lave nivåer, og er ikke foreslått til videre kartlegging. Det ble ikke mulig å lage en konklusjon om den femte studerte stoffgruppen, klorerte parafiner, på grunn av metodiske problemer.

2016.12.14 15:26
Last ned:

Effekter av stortarehøsting i Nordland i 2016 (rapport fra Havforskningen nr. 38-2016)

Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2016 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nordland. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha. undervannsvideo. I tillegg ble det samlet inn tareplanter for studier av morfologi, alder, veksthistorikk og epifytter i forkant av høstingen i 2016. Det ble også gjennomført oppfølgende videoundersøkelser på felt som ble prøvehøstet i 2013-2015 og på nærliggende referansefelt.

2017.01.10 15:50
Last ned:

Spectral sensitivity and contrast potentials for four species of cleaner fish (Rapport fra Havforskningen nr. 39-2016)

FHF-prosjekt 901146 - Kunstig lys og rensefisk: Parasitization is a big problem faced by fish farmers throughout the world. While chemical treatment is an option, a biological solution based on predation of the relevant parasite by cleaner fish is a more environmentally friendly solution and in many cases more cost effective. Salmon lice, Lepeophtheirus salmonis, are a particularly costly problem for penned salmon (see Costello, 2009).

2016.12.22 09:04
Last ned:

Aktiv forvaltning i Tvedestrand (Rapport fra Havforskningen nr. 40-2016)

Gjennom prosjektet ”Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune” ble det i 2002 utarbeidet en oversikt over marine verdier i en typisk kystkommune på Skagerrakkysten. Senere ble arbeidet satt i gang i alle kystkommunene i Agder, og er nå blitt modell for kystkommuner landet rundt. Prosjektet viste at selv om kystnaturen under regionens blå flater biologisk sett er svært mangfoldig, er den også sårbar.

2016.12.22 09:09
Last ned:

Cruise report «Heliotrope» (Rapport fra Havforskningen nr. 42-2016)

A collaboration agreement between Scapeche and Institute of Marine Research (IMR) - a part of the two-year French project Pasamer, which objective is to develop an autoline fishery for hake and black scabbard. The project is based on fishing trials carried out on board “Heliotrope”, which is a former trawler that has been rebuilt and fitted with Fiskevegn automatic longline system.of IMR's role in the project is to give advice on the use of autoline in general and to assist in the development of a longline fishery targeting hake and black scabbard.

2017.01.16 08:06
Last ned:

Toktrapport fra CODFUN 2016114 i Barentshavet 5.-11. oktober 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 41-2016)(engelsk)

The survey is part of the project “The cod – capelin interaction in the Barents Sea: spatial dynamics in predator prey overlap and functional response (CODFUN)” funded by the Norwegian Research Council (NRC project number 243676/E40). The CODFUN project was motivated by the need to update and improve the current formulation of the functional response of cod used in the capelin assessment model. (Rapporten er på engelsk)

2017.01.31 15:10
Last ned: