Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2014

Vurdering av dispergeringsmiddel (Rapport fra Havforskningen nr. 2 - 2014)

Erfaringer, modellsimuleringer og kartverktøy til støtte for vurdering av dispergeringsmiddel i Statens oljevernberedskap.

2014.12.16 12:34
Last ned:

Bestander og fangstkvalitet av leppefisk (Rapport fra Havforskningen nr. 3 - 2014)

Sluttrapport FHF-prosjekt #900609

2014.02.28 08:57
Last ned:

Montering og bruk av artsseleksjonsnett i snurrevad (Rapport fra Havforskningen nr. 4 - 2014)

Rapport fra prosjekt 900865: ”Fangstkontroll i snurrevad”
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond – FHF

2014.02.28 08:54
Last ned:

Er det mulig å standardisere metoder for slipping av pelagiske fiskearter i notfiske? (Rapport fra Havforskningen nr. 5 - 2014)

Rapport fra FHF-prosjekt #900609
Forsøk med forskjellig rigging av notbryst for å maksimere utslippshull under fangstregulering av pelagiske fiskearter

2014.02.24 11:50
Last ned:

Investigation of mackerel predation on herring larvae on the Norwegian coastal shelf (Rapport fra Havforskningen nr. 6 - 2014)

Atlantisk makrell er opportunistisk i sitt fødeinntak, og dei siste åra har bestanden ekspandert kraftig mot nord. Ein har derfor stilt seg spørsmålet om makrellbeiting kan påverka overlevinga hos sildelarvane som driv nordover langs kysten seint på våren. Dette studiet undersøker overlappen i utbreiing mellom makrell og sildelarvar, samt dietten til makrell langs norskekysten mellom 66° og 69°N. Undersøkingane blei gjort i starten av juni 2013, og eit kursnett med hyppige prøvetakingsstasjonar blei repetert to gonger.

2014.04.29 09:50
Last ned:

Karbonfangst og matproduksjon i fjorder (Rapport fra Havforskningen nr. 7 - 2014)

På bakgrunn av tidligere arbeid med å utrede tiltak for å øke marin karbonfangst og matproduksjon, er dette prosjektet en kunnskapsinnhenting om karbonsyklus og mulighetsstudie av tiltakene. De to tiltakene omfatter stimulering av primærproduksjonen ved reetablering av tareskoger og produksjon av tare i flytende anlegg, og kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypere vann i fjorder. Tiltakene vil måtte basere seg på oppdatert kunnskap om karbonsyklus i kyst og fjorder.

 

2014.11.26 09:26
Last ned:

Marine naturforhold og naturverdier i Raet (Rapport fra Havforskningen nr. 8 - 2014)

Havforskningsinstituttet har hatt i oppdrag for Fylkesmannen i Aust-Agder å beskrive de marine naturforhold og naturverdier/verneverdier i den planlagte Raet nasjonalpark. Arbeidet har bestått i noe kartleggingsarbeid i felten, noe modellering av hydrofysiske forhold i Raet, og å sammenstille dette med kjente marine naturforhold og naturverdier i, og påvirkninger på, det sjøområdet som er tenkt som en fremtidig nasjonalpark. Områder av særlig verdi, nasjonal verdi, i Naturbasen skulle prioriteres.

2014.10.27 10:29
Last ned:

Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi (Rapport fra Havforskningen nr. 9 - 2014)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å utvikle teknologi og metoder som reduserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene etter makrell (Scomber scombrus) og sild (Clupea harengus). En viktig målsetning har vært at FoU-arbeidet skulle konsentreres om utvikling av utstyr og metoder som kunne være med å opprettholde et rasjonelt notfiske, og samtidig oppfylle kriteriene i et fremtidig forvaltningsregime for notfiskeriene.

2014.03.18 15:21
Last ned:

Distribution of Antarctic krill and apex predators (Rapport fra Havforskningen nr. 10 - 2014)

Distribution of Antarctic krill and apex predators at South Orkney Islands in 2014, and assessing escape mortality of krill in trawls

2014.03.21 14:01
Last ned:

Toktrapport - F/T ”RAMOEN” /Rapport fra Havforskningen nr. 11 - 2014)

Formålet med toktet var å kartlegge fangsteffektiviteten til bunntrål med tråldørene på og av bunnen, testing av trålinstrumentering fra Kongsberg Maritime, Simrad og uttesting av fangstbegrensingssystem i to-panel trål med og uten rist-seksjon.

2014.04.29 10:40
Last ned:

Vurdering av eksisterende indikatorer for økosystemenes tilstand og utvikling - Lofoten/Barentshavet og Norskehavet (Rapport fra Havforskningen nr. 12 - 2014)

I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for Lofoten/Barentshavet og Norskehavet er det utviklet indikatorer for å måle økosystemenes tilstand og utvikling. Det er også opprettet overvåkingsgrupper for disse havområdene (tabell 1). Overvåkingsgruppene rapporterer disse indikatorene i tråd med rulleringen av forvaltningsplanene, og i henhold til mandatet som er gitt.

2014.04.29 10:02
Last ned:

Utprøving av sorteringsrist (Rapport fra Havforskningen nr. 13 - 2014)

Utprøving av sorteringsrist med utslippsåpninger i reketrål for å beholde bifangst av kreps.

2014.04.29 10:08
Last ned:

Fiskeforsøk etter torsk i Vesterålen i mars/april 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 14-2014)

Teine er fortsatt et lite utbredt redskap i det norske torskefiskeriet. Hovedgrunnen er at fangsteffektiviteten er lav sammenlignet med garn og line. Den største utfordringen for teinefisket ligger i å gjøre redskapen mer effektiv. Vi har utført et fiskeforsøk for å undersøke om den kanadiske teina ville gi tilsvarende høye fangster i det norske kystfisket etter torsk. Forsøket ble utført på Vesterålsgrunnen med kystfiskebåten ”Kloegga” 11.–15. mars og 2.–9. april 2013.
2014.04.30 15:00
Redskap og teknologi
Last ned:

Sammenligning mellom bunnsatt og fløytet tokammerteine: Fiske- og atferdsforsøk av torsk i Troms i september 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2014)

Rapporten beskriver et fiskeforsøk der bunnsatte teiner ble sammenlignet med teiner som var fløytet i to ulike avstander opp fra bunnen. Dette for å undersøke hvordan avstanden fra bunnen påvirker fangsteffektiviteten til tokammerteina. Det ble også gjort atferdsforsøk for å studere fiskens tilnærming mot bunnsatte og fløytede teiner. Forsøket ble utført i Ramfjorden i Troms med "Fangst" i perioden 16.-26. september 2013.
2014.04.30 14:26
Redskap og teknologi
Last ned:

Studier av fiskeatferd og redskapsparametre for videreutvikling av teineteknologi (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2014)

Prosjektet er en videreføring av tidligere FoU-aktiviteter med målsetting å utvikle ei effektiv teine for fangst av torsk. Fiske- og atferdsforsøk ble utført med tokammerteiner som var bunnsatt og fløytet i to ulike avstander fra bunnen. Det ble også gjort atferdsforsøk med lofotteina (med lukket og åpent underkammer). Overlevelse og vitalitet hos torsk fanget med teine ble undersøkt ved å holde fisk i tank. Forsøkene ble utført i Ramfjord om bord i forskningsfartøyet ”Fangst” i september 2013. 
2014.05.14 08:10
Last ned:

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2014)

Havforskningsinstituttets og Veterinærinstituttets årlige rapport på oppdrag fra Mattilsynet for å overvåke sykdom på vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å finne ut om smittsom sykdom på oppdrettsfisk fører til smitte på villfisk. Veterinærinstituttet har hatt ansvaret for villfiskovervåkingen i ferskvann og Havforskningsinstituttet i sjøvann. 

2014.06.04 14:39
Last ned:

Workshop on king- and snow crabs in the Barents Sea (Rapport fra Havforskningen nr. 18 - 2014)

Institute of Marine Research (IMR) and PINRO was asked by the Joint Russian-Norwegian Fisheries Commission to organize a workshop on red king crab and snow crab. The workshop was arranged in Tromsø March 11th to March 12th 2014.

2014.01.01 01:00
Last ned:

Låssetting av sommermakrell (Rapport fra Havforskningen nr. 19 - 2014)

I de siste årene har makrell fått et videre utbredelsesområde i nord - i 2013 så langt nord som til Svalbard. Dette har dannet grunnlag for et nytt fiskeri i mai-august fra Nordland til Varangerfjorden. Utfordringen har vært at makrell som fiskes på denne tiden av året preges av bløtere tekstur og konsistens i muskelen. I dag settes denne type makrell gjerne i lås for et kortere tidsrom i påvente av levering. Hensikten med prosjektet har vært å se om kvalitet/tekstur/struktur i muskel kan bedres ved å la fisken stå i lås over lengre tid. Denne rapporten omfatter feltdelen (fase 1) av prosjektet.

2014.05.07 14:31
Last ned:

Genetiske studier av torsk i Skjerstadfjorden, Nordland. (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2014)

Havforskningsinstituttet fikk høsten 2010 i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å gjennomføre en omfattende utredning av oppdrettet torsk sin innflytelse på vill torsk for å vurdere mulige effektindikatorer i forbindelse med rømming fra oppdrettsanlegg. Dette gjaldt både påvirkning fra gyting i merd og effekter av konkrete rømminger. Rapporten presenterer arbeidet som ble gjennomført i Skjerstadfjorden høsten 2010 og våren 2011.

2014.07.01 10:48
Last ned:

Truet ålegressforekomst i indre Viksfjord, Larvik (Rapport fra Havforskningen nr. 21 - 2014)

Undersøkelser 2011-2013 i forbindelse med skjøtsel. Viksfjorden, Larvik kommune, huser store ålegressforekomster av nasjonal viktighet, samt verdifulle grunne bløtbunnsområder og naturvernområder, inkludert et fuglereservat. Samtidig truer årvise oppblomstringer av grønnalger ålegresset og det rike fuglelivet innerst i Viksfjorden. Ålegress er en prioritert art og naturtype og Fylkesmannen gir tilskudd til utarbeidelse av tiltaksplaner for skjøtsel av ålegress.

2014.08.15 14:38
Last ned:

Tester av tråldørrigging for SeaFlex (Rapport fra Havforskningen nr. 22 - 2014)

SeaFlex tråldører med luker som kan åpnes og lukkes er utviklet av Egersund Trål AS som en aktivitet i CRISP. Uttesting av tråldørene har skjedd i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Egersund Group AS og Kongsberg Maritime, Simrad. Disse tråldørene ble brukt på makrellsurveyet i 2013 om bord i MS ”Eros” sammen med Multpelt 832. For å evaluere fullskala egenskaper med ulike rigginger av tråldørene og med varierende tauefart ble det lagt opp til funksjonstester om bord i "G.O. Sars" på et CRIPS-tokt i mars 2014.

2014.08.11 13:54
Last ned:

Testing UAVs to perform aerial photographic surveys of harp and hooded seals in the West Ice area. (Rapport fra Havforskningen nr. 23-2014)

Toktrapport –“KV Svalbard” 16.-26. mars 2014, K.T. Nilssen m.fl. Målet med undersøkelsen var å teste ut ny metodikk for telling av klappmyss og grønlandssel i Vesterisen, Grønlandshavet. Dette ble gjort ved å bruke droner utstyrt både med digitalt og infrarødt kamera.

 
2014.07.01 09:53
Last ned:

Undersøkelser av D-felt for tarehøsting (Rapport fra Havforskningen nr. 24 - 2014)

Havforskningsinstituttet gjennomførte i april 2014 undersøkelser av tilstanden på D-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Undersøkelsene ble gjennomført vha
undervannsvideo langs 1-2 transekter på samtlige D-høstefelt ca 5 måneder før disse feltene, etter gjeldende forvaltningsplan for tang og tare, åpnes for tarehøsting 1 oktober 2014. Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på referansestasjoner der tarehøsting ikke er tillatt.

2014.09.11 09:30
Last ned:

Innsamling av fisk ved u-båt vest av Fedje juni 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 25 - 2014)

Etter henvendelse fra NIFES, ble Faggruppe Fangst på Havforskningsinstituttet gitt i oppdrag å fange fisk i nærheten av den havarerte tyske u-båten (U-865) fra andre verdenskrig. Fangsten skulle leveres NIFES for nærmere analyse.

2014.12.17 10:31
Last ned:

Akustisk styring av motor for å åpne/lukke luke i styrbare tråldører (Rapport fra Havforskningen nr. 26 - 2014)

I CRISP inngår arbeid med å utvikle et system for vertikalstyring av tråldører slik at disse kan posisjoneres i samme høyde over bunn når det fiskes semipelagisk. Med semipelagisk tråling forstås her en trålteknikk der tråldørene taues pelagisk mens bunngearet til trålen har bunnkontakt. I dette arbeidet inngår også utvikling av et bunngear som har redusert bunnpåvirkning sammenlignet med et tradisjonelt rockhopper bunngear.

2014.10.24 07:58
Last ned:

Semipelagisk trålrigging av EH 716 (Rapport fra Havforskningen nr. 27-2014)

Semipelagisk trålrigging av EH 716 høgåpnings bunntrål utstyrt med rullende bunntrålgear om bord i G. O. Sars i mars 2014.

2015.02.10 10:50
Last ned:

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 28 - 2014)

Undersøkelser av østers fra Vestfold og funn av østers herpesvirus (OsHV-1 μvar).

2014.10.24 13:22
Stillehavsøsters
Last ned:

Beinhelse og fosforbehov i laks: Sluttrapport (Rapport fra Havforskningen nr. 29 - 2014)

- av Per Gunnar Fjelldal m.fl. FHF-prosjekt 900798
Prosjektets hovedmål var å undersøke hvordan diettnivå av fosfor (P) i ferskvann og sjøvann påvirket beinhelse hos oppdrettslaks, med hovedfokus på kombinasjonseffekter mellom nivå i fersk- og sjøvann samt effekt av temperatur i sjøvann.

2014.01.01 01:00
Last ned:

Rapport fra høstundersøkelsene med strandnot i Indre Oslofjord 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 31-2014)

Rapporten oppsummerer funn som ble gjort ved gjennomføring av forsøksfiske med strandnot i Indre Oslofjord i 2014.

2015.01.14 07:41
Last ned:

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2014)

Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter av den invasive arten stillehavsøsters i Norge, og kommer med forslag til mulige bekjempingstiltak.

2015.02.03 12:09
Stillehavsøsters
Last ned:

Sammenligning mellom newfoundlandteine og tokammerteine (Rapport fra Havforskningen nr. 33 - 2014)

Prosjektets hovedmålsetting var å sammenligne fangsteffektiviteten til den norske tokammerteina og den kanadiske newfoundlandteina. Det ble utført to fiskeforsøk som begge viste at tokammerteina ga høyere fangster av både torsk og brosme.

2014.12.16 12:30
Last ned:

Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning (Rapport fra Havforskningen nr. 34-2014)

Prosjektet ”Biologiske verdier i sjø" gjennomføres i to kommuner i Agder: Tvedestrand (primærkommune) og Lindesnes (sekundærkommune). Hovedfokus i Tvedestrand har vært fjordtorsk, hummer og flatøsters, mens en i Lindesnes kun har fokusert på hummer.

2014.12.22 11:03
Last ned:

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2014)

Årsrapport 2014 - Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot stedegne arter. Prosjektet studerer vekst, fortetning og dødelighet hos stillehavsøsters basert på feltundersøkelser på seks lokaliteter, fire i Vestfold og to i Aust-Agder.

2015.02.03 12:15
Stillehavsøsters
Last ned:

Prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag - Gjenvekstundersøkelser 2010-2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 37-2014)

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2014 oppfølgende undersøkelser på felt i Nord-Trøndelag der stortare (Laminaria hyperborea) har blitt prøvehøstet i perioden 2010-2013. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha
undervannsvideo på prøvehøstefeltene og nærliggende referansefelt.

2015.01.09 10:08
Stortare
Last ned:

Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr - Vikna, Nord-Trøndelag 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 38-2014)

Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni og august 2013 registreringer av fisk vha. undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Vikna, Nord-Trøndelag.

2015.01.16 12:33
Tang og tare
Last ned: