Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2011

Nr. 1: Utvikling av ny trengingsmerd fase II - åtefri brisling

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle en ny trengingsmerd for låssatt fisk med hensyn til optimal fiskeatferd, overlevelse, og lønnsomhet. Ved hjelp av en ny og flat bunnkonstruksjon, samt ny merdkonstruksjon vil en forsøke å opprettholde den vanlig stimstrukturen hos pelagisk fisk under trengingsfasen, og redusere stress og skade som kan føre til dødelighet.

2011.01.12 14:09
Last ned:

Nr. 2: Trålfangst: Årsaken til redusert effektivitet for enkelte tråltyper når fangsten øker

Trålfiskere erfarer at enkelte tråler/tråltyper fanger opp til en viss fangstmengde, for så av uforklarlige årsaker slutter å fange mer fisk. Noen tråler fanger også lite fisk ved starten av et trålhal. Den vanligst brukte forklaringen på at dette skjer, er at det oppstår en ”bøtteffekt” inni en trål som resultat av fangst i posen, og at denne effekten øker med økende fangst. Det hevdes at ”bøtteeffekten” fører til at fisken forsvinner ut gjennom større masker i framparten til trålen og unngår dermed å fanges.

2011.03.16 09:51
Last ned:

Nr. 3: Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Status og videre planer.
Etter hovedrapporten forelå høsten 2010, har Havforskningsinstituttet, ved en gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet, lagt en plan for å ta for seg alle rapportene og gjøre en kritisk vurdering av Naturindeks i Norge, med fokus på de marine indikatorene. det gjelder da særlig valget av indikatorer, hva slags data som er benyttet i forhold til de utvalgte indikatorene, om utvalg og vurdere om de valgte målenheter er de best egnete.

2011.03.16 10:11
Last ned:

Nr. 4: Problemstillinger knyttet til et pelagisk trålfiske etter torsk og hyse

I 2007 startet Havforskningsinstituttet et treårig forskningsprosjekt delfinansiert av Norges forskningsråd (NFR) for å undersøke mulighetene for å utvikle eteffektivt og selektivt pelagisk trålfiske etter torsk, hyse og sei. I tillegg til å studere tilgjengelighet av disse fiskeslagene for fangst med pelagisk trål, ble det utført studier av vannstrøm inne i trålen og adferdsobservasjoner av fisk i fangstfasen som grunnlag for utvikling av en mer effektiv trål. Hovedinnsatsen var fokusert på å kvantifisere og forbedre seleksjonsegenskapene til den pelagiske trålen.

2011.05.04 13:28
Last ned:

Nr. 6: Antarctic krill and apex predators in the South Orkney Islands area 2011, surveyed with the commercial fishing vessel Saga Sea

This report describes the data collection during the cruise, presents raw data and preliminary results from the first of the five planned surveys with the Saga Sea, which was carried out by two scientists from the Norwegian Institute of Marine Research.

2011.06.01 09:13
Last ned:

Nr. 7: Evaluering av datagrunnlaget 2006–2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver

Forslag til forbedringer i utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk.

2011.05.19 10:58
Oppdrett
Bæreevne
Last ned:

Nr. 8 Metodeutvikling for overvåkning og telling av lakselus på viltlevende laksefisk

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

2011.06.03 11:21
Last ned:

Nr. 9: Elevrapport

Marine dager ved Sandgotna ungdomsskole 6.-10. juni 2011

2011.11.04 12:32
Last ned:

Nr. 10: Utredningsområder for havvindkraft:effekter på marine organismer og ressurser

Vi har vurdert og oppsummert relevante marinbiologiske og bunnfaunaforhold av registrerte forekomster av viktige og sårbare marine organismer og ressurser i forhold til alle utredningsområdene for vindkraftanlegg. Basis for dette har vært å vurdere eventuell overlappende arealbruk eller nærhet mellom utredningsområdene og gytefelt, oppvekstområder og konsentrert utbredelse av fisk, reker, sjøkreps, sel og hval.

2011.11.07 09:38
Last ned:

Nr. 13: Undersøkelser av A-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2011

Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni 2011 undersøkelser av A-høstefelt for tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tarevegetasjonens tilstand og tetthet av kråkeboller ble undersøkt ved hjelp av undervannsvideo langs 1-2 transekter på samtlige A-høstefelt i forkant av at disse feltene, etter forvaltningsplan for tang og tare, åpnes for tarehøsting i oktober 2011.

2011.10.05 09:10
Tang og tare
Last ned:

Nr. 14: Utvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase 4)

2011.11.04 12:27
Last ned:

Nr. 16: Evaluering av Referanseflåten

2011.11.25 14:31
Last ned:

Nr. 17: Testing av dynamiske egenskaper til pelagiske tråldører

Testing av dynamiske egenskaper til pelagiske tråldører med luker over og under tauebrakettsom kan åpnes gradvis hver for seg.

2011.11.07 09:46
Last ned:

Nr. 18: Ny semipelagisk trålkonstruksjon (CRIPS-trålen)

Innledende forsøk i august-september 2011 om bord i M/S ”Fangst”

2011.11.07 09:47
Last ned:

Nr. 20: Undersøkelser - prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2011

Havforskningsinstituttet gjennomførte juni og august 2011 undersøkelser før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i september 2010. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha undervannsvideo på samtlige prøvehøstefelt, samt på nærliggende referansestasjoner. Det ble også samlet inn planter fra prøvehøstefeltene for bestemmelser av størrelse, vekt, alder og epifytter.

2012.01.10 09:37
Last ned:

Nr. 21: Utslipp fra matfiskanlegg - påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter

I juli 2010 fikk Havforskningsinstituttet tildelt ekstramidler for å starte opp arbeid med å bestemme bærekraftsindikatorer for regional påvirkning fra fiskeoppdrett. Denne prosjektrapporten dekker tre arbeidspakker som ble gjennomført fra september til desember 2010, og gir foreløpige konklusjoner fra arbeidet som er gjort. Ved Havforskningsinstituttet arbeides det nå videre med å vurdere påvirkning fra næringssalter og organisk materiale på grunn og dyp hardbunn. De nye resultatene vil bli presentert seinere i en sammenfattet rapport.

2012.01.10 09:41
Last ned:

Høring Repparfjorden: Reguleringsplan planlagt gruvedrift - Nussir og Ulveryggen

Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune

2012.01.12 13:43
Last ned:

Nr. 24: Notat til Fiskeridirektoratet:informasjon om Førdefjorden ang. mulig gruvedrift i Engebø

Notat til Fiskeridirektoratet: Ny viktig informasjon om Førdefjorden i anledning mulig gruvedrift i Engebø

2012.01.12 13:45
Last ned:

Nr. 25: Høringsuttalelse - etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende søknad fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani om etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

2012.01.12 13:47
Last ned:

Nr. 26: Oppdrettet torsk sin innflytelse på vill torsk og mulige løsninger for overvåkning

Tilstedeværelse av oppdrettsfisk på gyteplassen vil ikke alene kunne si noe om effekten av rømt oppdrettsfisk på vill fisk. Vurderingen må også være basert på genetiske analyser av, i første, rekke yngel samlet inn like etter gyting, samt genetisk overvåking av de aktuelle områdene. Denne rapporten vurderer bruk av genetiske metoder i en slik overvåkning.

2012.03.19 14:37
Last ned: