Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2010

Nr. 1: Optimal føringskapasitet og velferd for levende, villfanget torsk

Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Optimal føringskapasitet og velferd for levende villfanget torsk
Del 2: Praktiske forsøk – uttesting av etasjeskiller for økt hvileareal

2010.05.12 10:21
Last ned:

Nr. 2: Transportabel feltmerd

Transportabel feltmerd for akklimatisering av nyfanget torsk med punktert svømmeblære. Fase II

2010.05.12 10:23
Last ned:

Nr. 4: Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Diflubenzuron og teflubenzuron hemmer virkningen av enzymet chitinase, som løser opp kitinet. Denne prosessen er en forutsetning for at krepsdyr kan skifte skall, og dyrene dør dersom skallskiftet hindres. Alle dyr som har en chitinaseaktivitet kan bli påvirket dersom de får i seg disse stoffene, men det er særleg krepsdyr som er i faresonen.

2010.10.06 10:01
Last ned:

Nr. 5: Intercalibration of the analytical method for alkylphenols in produced water

Fire laboratorier fra Norge og USA deltok i ringtest-undersøkelse av kjemisk analytisk metode for bestemmelse av alkylfenoler i produsert vann. Det var bra samsvar mellom resultatene fra to av laboratoraiene mens metodiske forskjell har ført til noe dårligere overenstemmelse med de to andre. Det anbefales derfor at prosedyren følges nøyaktig for å få sammenlignbare resultater. Det var imidlertid ikke nok deltakere i ringtesten for å kunne dra definitive konklusjoner.

2010.10.06 10:03
Last ned:

Nr. 6: Bedre utnyttelse av fangst i trålfisket etter vassild

Målsetting med prosjektet var å se på muligheten for å utvikle et separasjonssystem som kan skille kolmule fra vassild under trålfisket etter vassild. Prosjektet var planlagt delt i to faser, hvorav fase I skulle utføres innen rammen av dette forprosjektet.

2010.05.31 15:02
Last ned:

Nr. 7: Tetthetsberegning av kongekrabbe i Neidenfjorden

Basert på undervannsvideo sammenholdt med teine og trål.

2010.05.31 15:03
Last ned:

Nr. 8: Forprosjekt: Utvikling av teinebasert fiskeri og levende fangst for den mindre kystflåten

Fiskerinæringen har en felles målsetting om å utvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom og miljøvennlig næring. Også regjeringens felles plattform (Soria-Moria erklæringen) og Stortingsmelding nr. 19 (2004-2005) om Marin næringsutvikling vektlegger fangstbasert akvakultur som en nasjonalt viktig strategi for økt marin verdiskaping. For å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom næring, må nye løsninger også utvikles og utprøves. Fiske med teine anses å ha stort potensial med hensyn til dette, spesielt for den mindre kystflåten.

2010.10.06 10:05
Last ned:

Nr. 11: Status for vassild i Norge og forvaltningsråd for fiske i 2011

ICES råd for forvaltningsenheten som den norske vassilda tilhører er at fiskeriene ikke burde økes i 2011, og reduksjon burde vurderes (ICES 2010a). Arten som er saktevoksende tåler kun lav beskatningsrate og er utsatt for lokalt nedfiske på grunn av aggregerende adferd. I mangel av direkte bestandsestimater eller data til analytiske bestandsvurderinger har Havforskningsinstituttet for 2007-2010 anbefalt kvote under 10 000 tonn for direktefiske etter vassild i Norge, som er det kvantum som tidligere ga stabilt fiske i lengre periode. Kvote har i de samme år blitt satt 20 % høyere, dvs. 12 000 tonn. Analyse av lengde og aldersdata fra fiskeriene i Norge i 2010 gir grunnlag til noe bekymring angående bestandsutviklingen, og det er fortsatt usikkerheter om bestandsstruktur for vassild i nord Atlanteren.

Det anbefales at totalkvote av vassild i norsk sone ikke overskrider 10 000 tonn i 2011.

2010.10.06 09:54
Last ned:

Nr. 12: Undersøkelser av tilstand i ålegrasenger etter oljeutslippet fra Full City

Undersøkelsene som er gjennomført i dette prosjektet indikerer at ålegrasvegetasjon er lite påvirket av oljeutslippet fra Full City. Ålegras ble registrert på samtlige undersøkte lokaliteter i influensområdet både før og etter Full City havariet, og de endringer som ble observert i skuddtetthet, skuddstørrelse og voksedyp, er små og sannsynligvis innenfor ålegrasvegetasjonens normale variasjonsmønster. Dette betyr imidlertid ikke at det kan være komponenter, eller økosystemfunksjoner, i ålegrassystemene (f.eks assosiert fauna og flora) som kan være påvirket av oljesølet, men som ikke fanges opp av metoden (undervannsvideo) som er brukt her. Hvis dette skulle være tilfelle, så vil en inntakt ålegrasvegetasjon, være en forutsetning for reetablering av disse systemene/funksjonene.

2010.11.16 12:27
Last ned:

Nr 13: Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2010

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og Kystdepartementet (FKD) ansvaret for å koordinere overvåkningen av lakselusinfeksjon på vill laksefisk, spesielt i relasjon til våre viktigste nasjonale laksefjorder. Overvåkningen gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Rådgivende biologer (RB) og UNI Miljø.

2010.12.13 14:25
Last ned:

Nr. 14: Kunnskapsoppbygging på LUR-ressurser 2009

Denne rapporten er laget med støtte fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) gjennom LUR-programmet og Krabbeutvalget. Den skal gi kunnskapsstatus og oppsummere erfaringer ved Havforskningsinstituttet fra kunnskaps- og datainnsamling og analyser på noen utvalgte LUR-arter over de siste årene. De utvalgte artene er taskekrabbe, sjøpølse, kongsnegl, kamskjell, hjerteskjell, haneskjell og østers.

2011.03.10 12:10
Last ned: