Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2008

Nr. 1: Effekter av skjellsandopptak på lokale gytefelt

2010.10.06 10:36
Last ned:

Nr. 2: Utvikling av marine verneområder (MPA) som forskningsmetode i arbeidet for økosystembasert forvaltning

Innstilling til Havforskningsinstituttet om Marine verneområder (MPA) som forvaltningsredskap i kystsonen

2010.10.06 10:38
Last ned:

Nr. 3: Forskning for verdiskapning

2010.10.06 10:40
Last ned:

Nr. 5: Fiskeressurser og miljøforhold i Ytre Oslofjord 2007

2010.10.06 10:42
Last ned:

Nr. 6: Anatomi og fysiologi hos tifotkreps

2011.11.29 13:52
Last ned:

Nr. 7 : Optimal føringskapasitet og velferd for levende, villfanget torsk. Teknisk tilrettelegging på MS Trinto

Fangstbasert akvakultur har lange tradisjoner i Norge. Næringen har et betydelig potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og oppforing av villfanget torsk. Med en sikker tilgang av villfanget torsk i et oppforingssystem, vil en kunne oppnå en forutsigbar leveranse av fersk torsk i et internasjonalt marked. I tillegg vil industrien ha sikker tilgang til råstoff for en jevn produksjon av ferske fiskeprodukter. For å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom næring, må nye løsningerfor føring av vill fisk utvikles og utprøves.

2009.06.22 16:22
Torskeoppdrett
Last ned:

Nr. 8: Forsøk med lys i fisketeiner

Våren 2007 ble det gjennom et møte mellom firmaet Esca AS ved Vidar Saue, Christian Michelsen Research (CMR) ved Dag Lothe og flere deltakere fra faggruppe Fangst vedHavforskningsinstituttet diskutert en utprøving av egenproduserte lys fra Esca AS. Påbakgrunn av dette møtet ble det kort tid senere avtalt at Havforskningsinstituttet på oppdragfra CMR skulle utprøve lysene i fisketeiner i to feltforsøk, et i Finnmark og et i Hordaland.

2009.06.22 16:34
Last ned:

Nr. 9 :Dypvannsfisk i Førdefjorden. Sannsynlighet for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannsfisk som følge av dypvannsdeponi av gruvegang fra rutil-utvinning i Engebøfjellet, Naustdal kommune

Nordic Mining ASA planlegger å utvinne rutil fra en forekomst i Engebøfjellet på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Tiltaket er konsekvens-utredningspliktig etter bestemmelser i Plan- og bygningsloven, og Norsk institutt for vann-forskning (NIVA) fikk oppdraget med å koordinere KU-prossessen. Havforskningsinstituttet fikk i denne sammenheng i oppdrag å utrede sannsynligheten for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannfisk som følge av etablering av dypvannsdeponi for gruveavgang i fjorden.

2009.06.22 16:27
Kyst og fjord
Last ned: