Hopp til hovedteksten
Hav sol.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2010

Oppfølgingen av St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) er nå inne i en viktig fase med revisjon av planen. Den rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (Overvåkingsgruppen), sammen med de andre fora som er oppnevnt av den interdepartementale styringsgruppen, legger i 2010 frem viktige bidrag til en felles rapport som skal legge grunnlaget for revisjonen av forvaltningsplanen.

Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet med sekretariat i Tromsø, og det har i det siste året vært tre ansatte knyttet til dette arbeidet.Overvåkingsgruppen er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, og etter behov andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i området. Følgende institusjoner har vært medlemmer i gruppen og har deltat i arbeidet eller mottatt informasjon fra gruppens arbeid: Akvaplan-niva, ARCTOS-nettverket, Artsdatabanken, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Meteorologisk institutt, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges geologiske undersøkelser, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens Strålevern og Veterinærinstituttet. Faglig forum har også fast representasjon i gruppen.

Årets rapport er en forkortet utgave av den årlige rapporteringen (kapitlene 4, 5 og 6) og legger vekt på å presentere indikatorene som er gitt i forvaltningsplanen som viktige elementer i overvåkingssystemet for miljøtilstanden. Rapporten gir også en evaluering av økosystemets funksjon og tilstand, som er det viktigste bidraget fra Overvåkingsgruppen til Faglig forum.

Det faglige innholdet i kapitler uten angitte forfattere står for gruppens ansvar, mens noen kapitler har angitt forfattere eller ansvarlige leverandører der disse har et ansvar for det faglige innholdet av bidraget. Sekretariatet har redaktøransvar for rapporten.

Overvåkingsgruppens rapport presenteres i år via Havforskningsinstituttet sine nettsider og vil senere trykkes som en del av fellesrapporten fra Faglig forum (15. april). Rapporten er i år, som tidligere år, produsert av Avdeling for samfunnskontakt og informasjon ved Havforskningsinstituttet, og overvåkingsgruppen er stor takk skyldig for innsatsen.

Tromsø, 25. februar 2010
Knut Sunnanå, Maria Fossheim og Christine Daae Olseng

Denne rapporten refereres slik: / This report should be cited:
Sunnana K., Fossheim M. og Olseng C.D. (red.) 2010. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvakingsgruppen 2010. Fisken og havet, særnr. 1b–2010.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Indikatorrapport 2010

Indikatorrapport fra Overvåkningsgruppen 2010 (PDF  - 11 MB)