Hopp til hovedteksten
Hval
Utskriftsvennlig versjon

5.3 Grunnlaget for evalueringen av økosystemet: De enkelte indikatorene

De sentrale resultatene fra den indikatorbaserte overvåkingen fra 2007 til 2009 kan sammenfattes i følgende punktliste:

 • Temperatur i vannet varierer rundt en stigende trend, for tiden noe avtagende fra maksimumsverdiene i 2006, og noe under trenden.
 • Areal av isdekke varierer rundt en synkende trend, både for vår og høstsituasjon. Noe økning av is fra minimumsverdien i 2006.
 • Det meste av primærproduksjonen i sør og vest, men også betydelig produksjon ved iskanten, mengden av klorofyll viser endringer.
 • Mengde dyreplankton er jevn i de ti siste årene, men nedgang fra 2007 til 2009. Mest dyreplankton i sør og vest, men signifikant mindre i sentrale deler av Barentshavet i de seinere årene.
 • Nedgang for ungsild og kolmule i de siste seks år, med et minimum i 2008.
 • Gytebiomasse for torsk og lodde godt over tiltaksgrensene.
 • Høy kvote på torsk og kvote for fiske etter lodde i 2010.
 • Liten gjenoppbygging av andre bestander under tiltaksgrensen.
 • Bunndyr fordeler seg ujevnt med hensyn til mengde på ulike områder i Barentshavet.
 • Bestanden av kongekrabbe er nå avtagende, og lite krabbe vestover.
 • Sjøfugl er i tilbakegang, og særlig alvorlig for lomvi og krykkje.
 • Fordelingen av sjøpattedyr synes å være knyttet til byttedyr
 • Flere marine arter av fisk er på Rødlisten.
 • Innhold av fremmedstoffer og radioaktivitet er lavt med hensyn til sjømattrygghet for de utvalgte indikatorene, med mulig unntak av dioksin i torskelever.
 • Generelt lave forurensningsnivåer i området, men fortsatt høye nivåer av POP og kvikksølv i topp-predatorer som isbjørn og sjøfugl, grunnet langtransportert forurensning.