Hopp til hovedteksten
Hav sol.jpg
Utskriftsvennlig versjon

5.1 Indikatorer og overvåking

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressursene i området samtidig som økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes. En helhetlig forvaltning av våre marine økosystemer krever at vi rår over en hel “verktøykasse” av metoder og modeller som gir innsikt fra ulike sider og på forskjellige nivåer i økosystemet.

Forvaltningsplanen for Barentshavet har satt opp en rekke mål for forvaltningen av havområdet. En økosystembasert forvaltning forutsetter at man løpende vurderer hvordan økosystemets tilstand endrer seg i forhold til disse målene. Gjennom overvåking av den økologiske tilstanden skal forvaltningen varsles om endringer som medfører behov for tiltak. Et representativt sett med indikatorer ble valgt ut for å kunne si noe om tilstanden i miljøet. Referanseverdier og tiltaksgrenser er etablert for flere av indikatorene for å få fastlagt grenser for når tiltak bør iverksettes.

Ett av prinsippene for en økosystembasert forvaltning er at den skal være kunnskapsbasert. For å ha dette trenger vi kunnskap om miljøets tilstand og kunnskap om sammenhengene mellom påvirkningene og miljøeffekt. Slik kunnskap samles inn av mange ulike aktører nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forvaltningsplanarbeidet samles og systematiseres denne kunnskapen, og utfylles og suppleres der det identifiseres kunnskapsbehov.

Kunnskap om økosystemet og sammenhengene mellom de enkelte elementene i økosystemet er vanskelig å formidle i en enkel form til forvaltning, politikere og allmennheten. Et indikatorbasert system er et forsøk på å framstille tilstanden i økosystemet på en forenklet måte. Det blir da viktig å hele tiden vurdere om en har det riktige settet av indikatorer for å kunne si noe om tilstanden og sammenhengene i økosystemet. En viktig oppgave for overvåkingsgruppa er å påpeke hvor det er behov for å iverksette ny overvåking og hvor eksisterende overvåking må styrkes. Initiering av ny overvåking vil være avhengig av prioriteringer innenfor de institusjonene som utfører overvåkingen, samt bevilgninger som blir stilt til rådighet.

Flere institusjoner er involvert i overvåking innenfor forvaltningsplanområdet. Overvåkingsgruppas mandat er å koordinere gjennomføringen av overvåkingen i havområdet i tilknytting til forvaltningsplanen, sammenstille overvåkingsresultatene og vurdere informasjonen i forhold til systemet med indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser. Overvåkingen som eksisterer er imidlertid bare en del av en større aktivitet for innsamling av data, bearbeiding og publisering av resultater i havområdet. Resultater fra det indikatorbaserte overvåkingssystemet må derfor ses i sammenheng med annen kunnskapsutvikling som gjøres innenfor ulike FoU-institusjoner i havområdet.

Bruk av indikatorer for å beskrive tilstanden i det marine miljøet (økosystemet) forutsetter at det er et godt samsvar mellom indikatorene og det som oppfattes å være viktig kunnskap om økosystemet og det marine miljø. En viktig oppgave for overvåkingsgruppa i Barentshavet har vært å vurdere hvor vidt de gitte indikatorene kan si noe om påvirkning, sammenhenger og endringer i økosystemet.

Endringer i indikatorer indikerer endringer i systemet, som igjen indikerer om tiltak bør iverksettes eller utløse en grundigere undersøkelse av årsaken til endringene. Rent praktisk er det ønskelig at indikatorene bygger på allerede etablerte måleserier, fordi et lengre erfaringsgrunnlag er nødvendig for å skille naturlige variasjoner fra reelle endringer forårsaket av menneskeskapt påvirkning. Det er også et mål å velge ut indikatorer som selv om de er enkle å måle, også av natur gir indikasjoner på mer komplekse endringer. Det er en utfordring å velge indikatorer som gjør at endringer kan oppdages raskt. En indikator som krever en tidsserie på ti år for å gi et sikkert svar, kan i denne sammenhengen være av liten verdi, men det er likevel ofte nettopp slike serier som vil være det viktigste tilfanget av anvendbare indikatorer. Et felles kriterium for gode indikatorer er at de er målbare, dvs. at de har en verdi eller et område knyttet til seg.

I dag ser vi at spesielt overvåkingen av helse- og miljøfarlige kjemikalier bør styrkes på alle nivåer i de marine økosystemene. En bør også se nærmere på den overvåkingen som foregår på de lavere trofiske nivåene, og se på den integrerte overvåkingen av luft, hav og land i Arktis.

I de følgende kapitler gis det en beskrivelse av økosystemets tilstand basert på en samlet vurdering av et utvalg indikatorer, og en beskrivelse av den kunnskap om økosystemet som fremkommer fra de enkelte grupper av indikatorer. De valgte indikatorene er hentet fra forvaltningsplanen, og de fleste er nå utviklet slik at de fungerer i forhold til forventningene. Det gjenstår likevel arbeid for å få alle indikatorene til å fungere.

Det er også satt i gang arbeid for å inkludere nye indikatorer, spesielt rettet mot påvirking og effekt på økosystemet. Overvåkingsgruppen har arrangert et eget seminar der utvikling av slike indikatorer var hovedfokus. Resultatene fra dette arbeidet vil legges frem i en egen rapport.

Les kapittel 5.1.

5.1. Indikatorer og overvåking (PDF)