Hopp til hovedteksten
Nise
Utskriftsvennlig versjon

4.8.4 Bifangst av nise

De vesentligste norske fangstene landes fra trål (primært bunnfisk) og ringnot (primært pelagiske arter). De fleste bifangster av sjøpattedyr forekommer imidlertid i kystnære garnfiskerier. En pilotundersøkelse viste at det er særlig tre fiskerier som har høy bifangst av sjøpattedyr (bifangst pr fiskeinnsats): garnfiske etter breiflabb med halvmaske på 18 cm; garnfiske etter rognkjeks; bunngarn etter torskefisk (halvmaske på 8-12 cm). Havforskningsinstituttet har etablert en kystreferanseflåte for overvåkning av bifangst i disse fiskeriene.

Formålet med referanseflåten er å bedre informasjonen om innsats og fangststatistikk for kystfiskeriene generelt, og samtidig framskaffe data om bifangster, inklusive bifangst av fugl og pattedyr. Tre forutsetninger ble lagt til grunn for utvelgelse av kystfiskefartøy til referanseflåten:
 

  • Data skal være pålitelige og representere den faktiske innsatsen og fangstene til det rapporterende fartøyet;
  • De utvalgte fartøyene skal være representative for enn større gruppe av fartøyer og rapporterte data skal være egnet til å ekstrapolere til større deler av kystflåten;
  • De utvalgte fartøyene skal representere en vid geografisk utstrekning og bidra med informasjon fra samtlige av de 9 kystnære fiskeristatistikkområdene.

Året 2006 var første år med komplett datainnsamling etter at ordningen ble innført. De første årene vil innsatsen bli rettet inn mot bunngarn etter torskefisk og breiflabb. I 2006 ble det registrert bifangst av 149 niser, hvorav 77 niser fanget i statistikkområder som omfattes av Forvaltningsplan Barentshavet. I 2007 og 2008 ble det registrert bifangst av hhv 166 og 176 niser. Data for 2009 foreligger foreløpig ikke.

Arbeidet med innsamling av bifangstdata vil bli videreført og utnyttet til å utvikle en indeks for bifangst av niser i Barentshavet. Havforskningsinstituttet er i ferd med å ekstrapolere rapporterte bifangstdata fra kystreferanseflåten til estimater for samlede bifangster hos alle fartøy av samme fartøykategori og redskapstype.

Konklusjon

Arbeidet med å utvikle en indeks for bifangst av niser er i samsvar med framdriftsplanen.
 

Les hele kapittel 4.8.4

4.8.4 Bifangst av nise (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfattere
Arne Bjørge
Datagrunnlag
Baseres på en tidsserie som startet i 2006 og skal vedlikeholdes av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet
Referanser til data
Bjørge, A. et al. 2006a., Bjørge, A. et al. 2006b., Bjørge, A. et al. 2006c
Type indikator
Menneskelig påvirkning (fiskeri)
Referanseverdi
Gjennomsnittet de første tre år med sammenlignbar overvåkning (2006-2008)
Tiltaksgrense
Bifangster skal ikke øke sammenlignet med referanseverdien
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært