Hopp til hovedteksten
Sjøfugl
Utskriftsvennlig versjon

4.8.1 Romlig fordeling av sjøfuglsamfunn

Data over hvordan sjøfugl fordeler seg til havs kan innhentes ved å telle sjøfugl fra fartøy som går langs transekter med en tilnærmet konstant hastighet. Ved å følge regulære tokt er dette en kostnadseffektiv form for datainnsamling, og denne typen data har vært samlet inn i norske farvann i mer enn 20 år

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling.

Økosystemvurdering

Overvåking av den romlige fordelingen av sjøfugl er et ledd i en generell overvåking av det marine økosystemet. Det er grunn til å tro at fordelingen vil avspeile endringer i klima og endringer i tilgjengelighet av byttedyr. Det er også grunn til å tro at slike endringer vil påvirke overlevelse og populasjonsdynamikk i sjøfuglkoloniene. Kunnskapen om disse relasjonene er imidlertid på det nåværende tidspunkt for fragmentarisk til at romlig fordeling av sjøfugl kan operasjonaliseres som en økosystemindikator.

Les hele kapittel 4.8.1

4.8.1 Romlig fordeling av sjøfuglsamfunn (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Forfattere
Per Fauchald
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av NINA
Referanser til data
www.seapop.no
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år +
historiske data
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten –
Polarfronten – Svalbard