Hopp til hovedteksten
Koraller
Utskriftsvennlig versjon

4.7.2 Utbredelse av korallrev, hornkoraller og svampsamfunn

Korallrev dannes i norske farvann av steinkorallen Lophelia pertusa. Denne arten har dannet rev som er opptil ca. 9000 år gamle i Midt-Norge (Mortensen 2000). Alderen på revene i Barentshavet er ikke kjent, men størrelsen tilsier at de ikke er vesentlig yngre enn daterte rev i Midt-Norge.

Det oppdages stadig flere korallrev i Barentshavet. De siste oppdagelsene ble gjort på MAREANO-tokt ved Malangsgrunnen og i Hola utenfor Vesterålen i 2008. Korallrevene representerer en viktig naturressurs, med et stort mangfold av arter som finner skjulested eller mat i dette habitatet. Ofte er det høye fisketettheter nær revene. Skader som er påført av fiskeriene er ofte synlige og entydige for korallrev (Fosså et al. 2000).

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling

Økosystemvurdering

Koraller og svamper er utsatt for menneskelig aktivitet via skader som påføres gjennom fiskeriaktivitet i form av tråling. Disse skadene kan spores mange år etter at skaden er påført. Eksponering av fôrspill fra oppdrettsanlegg er identifisert som en mulig trussel i kystområder. Omfanget av dette problemet vil bli evaluert av ICES’ arbeidsgruppe for dypvannsøkologi (WGDEC) i 2009. Dekke av korallvev vil være en aktuell indikator for å vurdere effekten fra økt partikkeleksponering. I tillegg er korallene utsatt for klimapåvikninger både gjennom økt temperatur og reduksjon i pH gjennom den havforsuringen som nå skjer. Et surere havklima vil føre til at korallenes evne til å binde bikarbonat til bygging av skjelettstruktur vil bli redusert. Dette kan føre til svakere skjelett eller lavere veksthastighet. Også svamper med indre strukturer av kalsiumkarbonat vil kunne bli påvirket av dette. Det kan tenkes at forsuring av havene kan virke på polyppene og larvene direkte.

4.7.2.1 Tetthet av trålmerker

Figur  4.7.2.1. Relativ tetthet av trålmerker (øverst) observert på havbunnen på Tromsøflaket og relativ mengde av svamp (nederst). Figurene illustrerer at det foregår bunntråling i områder med store mengder svamp.

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfatter
Pål Buhl-Mortensen og Anne Brit Storeng
Datagrunnlag
Data over kjente forekomster av korallrev kan finnes på hjemmesidene til MAREANO (www.mareano.no), Havforskningsinstituttet (www.imr.no/coral) og Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no)
Referanse
Fosså, J.H., P.B. Mortensen & D.M. Furevik 2000.
Mortensen, P.B. 2000. Mortensen, P.B. & L. Buhl-Mortensen 2005.
Mortensen, P.B. et al. 2005.
Tendal O.S. 1992.
Type indikator
Tilstandsindikator og menneskelig påvirkning
Referanseverdi
Utbredelse og tilstand av kjente forekomster
Tiltaksgrense
Det er signifikant økning i skadeomfanget eller reduksjon i forekomstenes utbredelse i områder som overvåkes
SVO relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Svalbard