Hopp til hovedteksten
Uer ved korallrev
Utskriftsvennlig versjon

4.6.4 Gytebestand hos vanlig uer

Bestanden av vanlig uer er vurdert som ”under gjenoppbygging”. Nye og oppdaterte data for denne bestanden (fiskeri- og toktdata) forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet.

Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomstene, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene har vært rekordlave i perioden 1994–2003. Det er indikasjoner på sterkere årsklasser etter 2003, men på grunn av sen modning er det ikke forventet at disse årklassene bidrar til gytebestanden før 2015. Bestanden er derfor svært svak, og det ventes at denne situasjonen vil vedvare i flere år.

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling

Påvirkning

Uerbestanden påvirkes av både naturlige forhold (temperatur, predatorer, etc.) og av menneskelige aktiviteter, fiske osv.
 

Utbredelse vanlig uerKlikk for stort bilde

Figur 1.6.4.1 Utbredelseskart for vanlig uer
 

Fakta om uer

Latinsk namn: Sebastes marinus
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 1 meter og meir enn 15 kg
Levetid: Over 60 år
Leveområde: 100–500 meters djup i Nordsjøen–Barentshavet, også i norske fjordar
Hovudgyteområde: Vesterålen, Haltenbanken, Storegga
Gytetidspunkt: April–mai
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. Deretter større plankton og fisk
Særtrekk: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande larvar

Vanlig uer

Les hele kapittel 4.6.4

4.6.4 Gytebestand hos vanlig uer (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet og ICES
Forfatter
Kjell Nedreaas og Benjamin Planque
Datagrunnlag
Tidsserier med tokt- og fiskeridata vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet
Referanse
IReferanse ICES (2009) Report of the Arctic fisheries working group (AFWG). ICES CM, 2009/ACOM:01, 580 pp.
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Føre-var-gytebestanden (ikke kjent)
Tiltaksgrense
Tiltaksgrense er ikke kjent
SVO relevans
Nei