Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

4.6.1 Nordøstarktisk torsk

Torsk er en viktig predator i Barentshavet. Den voksne torsken spiser mye småfisk av mange arter, hvorav lodde er den viktigste. Nordøstarktisk torsk er ved siden av norsk vårgytende sild den bestanden som gjennom århundrer har hatt størst betydning for norske fiskerier.

Både totalbestanden og gytebestanden er nå voksende og er over langtidsgjennomsnittet (1946–2008). Gytebestanden av nordøstarktisk torsk i 2010 er beregnet til 1 350 000 tonn. Dette er over den tiltaksgrensen som er fastsatt av forvaltningen.

Teknisk vurdering

Indikatoren fungerer

Økosystemvurdering

Denne indikatoren påvirker eller påvirkes i særlig grad av følgende andre indikatorer: 4.5.1 Ungsild og 4.6.2 Lodde, samt til en mindre grad fiskeri. Torsk er en viktig predator i Barentshavet (Figur 4.6.1.1). Den voksne torsken spiser mye småfisk av mange arter, hvorav lodde er den viktigste. Nordøstarktisk torsk er ved siden av norsk vårgytende sild den bestanden som gjennom århundrer har hatt størst betydning for norske fiskerier.
 

4 6 1 1 Utbredelse norsøstartktisk torsk

Figur 4.6.1.1 Utbredelse av bestanden nordøstarktisk torsk.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Les hele kapittel 4.6.1

4.6.1 Nordøstarktisk torsk (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet, PINRO og ICES
Forfatter
Asgeir Aglen
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet og PINRO (Bestandsberegninger i ICES: http://www.ices.dk/workinggroups/ViewWorkingGroup.aspx?ID=28)
Referanse
Ingen
Type indikator
Tilstandsindikator og menneskelig påvirkning (fiskeri)
Referanseverdi
Føre var-gytebestanden
Tiltaksgrense
Beregnet gytebestand er mindre enn føre-var-gytebestanden
SVO relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært