Hopp til hovedteksten
Sild i stim
Utskriftsvennlig versjon

4.5.1 Biomasse og utbredelse av ungsild

Norsk vårgytende sild har gyteområder langs norskekysten fra Stadt til Malangsgrunnen. Mesteparten av yngelen driver inn i Barentshavet, som er hovedoppvekstområdet for bestanden. Ved tre til fire års alder forlater ungsilda Barentshavet og lever som voksen i Norskehavsbassenget. Bestanden har et meget variabelt rekrutteringsmønster som fører til stor variasjon i mengde ungsild i Barentshavet.

Biomasse og utbredelse av ungsild i Barentshavet påvirkes både av naturlige forhold (temperatur, næringstilgang og predatorer) og av fisket, som foregår vesentlig utenfor Barentshavet. Observert år til år variasjon i mengde ungsild (Fig. 4.5.1.1) reflekterer derfor ikke størrelsen på foreldrebestanden, men gjennomsnittlig mengde ungsild over en tidsperiode på for eksempel ti år vil normalt være godt korrelert med størrelsen på den voksne bestanden. Ungsilda i Barentshavet er fredet under internasjonale avtaler og utsettes i meget liten grad for fiske.

Teknisk vurdering

Indikatoren fungerer bra

Økosystemvurdering

Styrken på ungsildbestanden har en betydelig innvirkning på rekrutteringen i loddebestanden, siden den beiter så effektivt på loddelarver. Lodden på sin side er å anse som en nøkkelart som påvirker økosystemet i betydelig grad. Silda er derfor også en sentral aktør i økosystemet, selv om den bare opptrer i Barentshavet som ung og utvandrer før modning. Den totale mengden ungsild er nå og i minst et og et halvt år fremover liten i Barentshavet og sildens rolle i økosystemet vil være relativt liten i denne perioden.

Figur 4.5.1.1. Årlig mengde ungsild alder 1-3 målt i Barentshavet.

Figur 4.5.1.1. Årlig mengde ungsild alder 1-3 målt i Barentshavet.

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Les hele kapittel 4.5.1

4.5.1 Biomasse og utbredelse av ungsild (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet og PINRO
Forfatter
Erling Kåre Stenevik
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet og PINRO
Referanser til data
Anon. 2009. Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea August-October 2009 (vol. 1). IMR/PINRO Joint Report Series, No. 1/2009.
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Historisk nivå
Tiltaksgrense
Ingen
SVO relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært