Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

4.4.2 Artssammensetning

Indikatoren for artssammensetning er fortsatt i etableringsfasen. Prøver til beskrivelse av artssammensetning skal samles ved Fugløya-Bjørnøya snittet. Indikatoren artssammensetning vil muligens kunne splittes opp i to eller flere indikatorer avhengig av hvordan man metodisk velger å benytte artsmaterialet som opparbeides.

Alt etter hvordan dette gjøres kan indikatoren bidra til informasjon om forekomst og tetthet av sjeldne/introduserte arter og vise hvordan de dominerende artene veksler over tid.

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling. Det foreslås at utvalgte dyreplanktondata både fra Økosystemtoktene i august-september og fra snittene Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord som tas på ulike tidspunkt gjennom året, kan danne utgangspunkt for en eller flere slike artsbaserte tilstandsindikatorer. Fremdeles gjenstår å etablere en robust måte å fremstille et komplisert materiale slik at det ikke bare egner seg til forskning, men også dekker forvaltningens behov.


Økosystemvurdering

I de senere årene er det gjort et økende antall observasjoner av mer varmekjære arter i forhold til tidligere i Barentshavet. I Nordsjøen og langs vestlandskysten til Møre har man nylig demonstrert et økt innslag av den sørlige og noe mer varmekjære hoppekrepsen Calanus helgolandicus. Denne arten er svært lik C. finmarchicus som normalt har vært den dominerende formen i dette området, slik den fortsatt er i Norskehavet. Med varmere forhold i havet er C. helgolandicus forventet å spre seg med Atlanterhavsvann og kyststrømmene inn i mer nordlige havområder. Resultatene antyder at spredningen av denne sørlige hoppekrepsformen har nådd Barentshavets vestgrense, men fremdeles i langt mindre omfang enn det man observerer i Nordsjøen.

Les hele kapittel 4.4.2

4.4.2 Artssammensetning (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfattere
Padmini Dalpadado og Tor Knutsen
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet
Referanser til data
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Historiske data
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard