Hopp til hovedteksten
Plankton
Utskriftsvennlig versjon

4.4.1 Dyreplanktonbiomasse

Biomasseindikatoren gir en vurdering av tilgjengelig biomasse for produksjon av mat for planktonspisende fiskeslag. Indikatoren vil også gi et generelt bilde av resultatet av mange faktorer som påvirker produksjonen hvert år. Den er imidlertid bare en indirekte indikator på produksjon og må tolkes i sammenheng med utviklingen av biomasse eller indekser for forekomst av planktonspisende fisk, yngel og maneter i Barentshavet.

Teknisk vurdering

Indikatoren fungerer. Men: Tidsperioden for beregning av denne indikatoren er ikke i samsvar med det som er angitt i St. meld. nr 8. (2005-2006). Her er det angitt at data også fra vinterperioden de 10 siste år skal tas inn. Slik overvåkingsprogrammet er lagt opp er det kun data fra sommerperioden juli-august-september som er mulig å benytte for denne indikatoren.

Økosystemvurdering

Indeksen over tørrvekt av dyreplankton er en robust områdeindikator i det den representerer et gjennomsnitt for et stort geografisk område. For eksempel reflekterer variasjonene i dyreplanktonbiomasse godt loddebestandens størrelse. Det kan synes som om indikatoren har vært ganske stabil over de siste 10 år, men små endringer i tallverdiene representerer markante endringer som kan ha stor betydning for de bestandene som beiter på dyreplankton. Det kan observeres en ytterligere nedgang i biomasse fra 2008 til 2009. Dette kan tolkes som om beiting på dyreplankton har vært betydelig også i 2009 i forhold til tilgjengelig dyreplanktonbiomasse, kanskje særlig fra lodde siden denne bestanden fortsatt er tallrik, med en stående biomasse i 2009 på 3,76 millioner tonn og en sterk 2009 årsklasse under utvikling. Det er foreløpig ikke grunnlag for å si at det er observert lavere produksjon av planteplankton i systemet.

Figur 4.4.1.1 Størrelsesfraksjonert dyreplankton biomasse

Figur 4.4.1.1 Størrelsesfraksjonert dyreplankton biomasse (g tørrvekt/m2) i Barentshavet beregnet på grunnlag av håvtrekk fra bunn til overflate.

Fakta om raudåte

Latinsk navn: Calanus finmarchicus
Andre norske navn: Hoppekreps (en fellesbetegnelse for kopepodartene, inklusiv raudåte)
Familie: Calanidae
Maks størrelse: 3 mm
Levetid: 1 år
Leveområde: Norskehavet er kjerneområdet i våre farvann, men den finnes også i tilgrensende havområder og dype fjorder
Gytetidspunkt: Vår
Føde: Planteplankton

Raudåte

Les hele kapittel 4.4.1

4.4.1 Dyreplanktonbiomasse (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfattere
Tor Knutsen og Padmini Dalpadado
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet
Referanser til data
Type indikator

Tilstandsindikator
Referanseverdi
Midlere fordeling over siste 10 år
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard