Hopp til hovedteksten
Planteplankton
Utskriftsvennlig versjon

4.3 Planteplankton

Indikatoren klorofyll a som presenteres her, har som formål å belyse planteplankton som er essensielt for produktiviteten i havet, som føde for høyere trofiske organismer og som næringsgrunnlag for dyr på bunnen. Planteplanktonet er hovedprimærprodusentene i havet. De er frittsvevende mikroskopiske alger som ved hjelp av pigmentet klorofyll kan fange opp solenergien. Via fotosyntesen omdanner de uorganiske forbindelser (CO2 , næringssalter osv.) til organiske forbindelser som er næringsgrunnlaget for alle dyr i havet, fra bakterier til hval.

Lave konsentrasjoner er de under 0,5 mg l-1, og maksimale konsentrasjoner opp mot 20 g l-1 har blitt målt ved iskanten. Det finnes ikke tiltaksgrenser for klorofyll.
Mengden klorofyll som befinner seg i vannmassene er dermed en brukbar indeks for planteplankton biomasse. Under visse forutsetninger kan klorofyll a-konsentrasjoner også tolkes som en indikator for produktivitet og primærproduksjon, ved at planteplanktonets biomasse er en funksjon av konsentrasjonen av pigmentet klorofyll a. Men fordi planteplanktonet blir beitet ned av dyreplanktonet, viser klorofyllkonsentrasjonene langt større variasjoner.

Planteplankton, for eksempel målt som klorofyll a, kan direkte relateres til produksjon tidlig i vekstsesongen når veksten normalt er betydelig større enn beitetapet. Dette krever innsikt i hvor stor beitingen fra dyreplankton er. I flere områder i Barentshavet og særlig langs sokkelskråningen finnes det store mengder med overvintrende hoppekreps som utøver et betydelig beitepress på planteplankton.

Presset kan være så stort at planteplankton aldri finnes i større mengder, til tross for stor primærproduksjon (se Ratkova et al. 1999; Slagstad et al. 1999; Wassmann et al. 1999). Også i Barentshavet er beitepresset stort (Wassmann et al. 2006) og klorofyll a er derfor ofte ikke en tydelig indikator for produktivitet. Med stor beitepress kan mangel på klorofyll a føre til betydelig feiltolking av produktivitetsregimet.