Hopp til hovedteksten
Forurensing Langesund 2009
Utskriftsvennlig versjon

4.11 Forurensende stoffer

For å kunne overvåke forurensningsbelastningen i havområdet og vurdere måloppnåelsen systematisk, må det velges representative indikatorer. Overvåkningsgruppen har fokusert på de forurensningsindikatorene som ble foreslått i St.meld.nr. 8 (2005-2006) – forvaltningsplan (Figur 3.1, s. 139).

De valgte indikatorstoffene og hvor de måles skal vise hvordan viktige forurensningsgrupper og konsentrasjoner varierer over tid (tidstrender), i ulike områder (geografiske trender), i ulike organismer og i det abiotiske miljøet (luft, sediment osv.). Til sammen skal dette gi grunnlag for å vurdere forurensningssituasjonen i havområdet opp mot målene som er satt for området. Utvalgte miljøgifter danner også grunnlag for vurdering av sjømattrygghet. Valget av indikatororganismer er også relevant for vurdering av tilstanden i særlig sårbare og verdifulle områder (SVO).