Hopp til hovedteksten
Polarlomvi
Foto: H. Strøm, Norsk Polarinstitutt
Utskriftsvennlig versjon

4.11.7 Forurensning i sjøfugl - polarlomvi

Polarlomvi er en alkefugl som er noe større enn lomvi. Det foregår ikke systematisk overvåking av miljøgifter i arten, men det ble tatt prøver i 1993 og igjen i 2002/2003 og 2007.

Prøvene ble tatt på Bjørnøya og Kongsfjorden på Svalbard og analysert for klorerte organiske forbindelser, bromerte flammehemmere (BFH), perfluorerte alkylforbindelser (PFC), organiske tinnforbindelser, polyaromatiske hydrokarboner (PAH-er) og et utvalg av metaller.

Teknisk vurdering

Det er enda ikke etablert en fast overvåking som basis for indikatoren. Det er imidlertid sannsynlig at det vil bli prioritert ved NP å utføre målinger med noen års mellomrom. Det bør arbeides med hvordan data kan fremstilles i forhold til tiltaksgrense.

Økosystemvurdering

Nivåene av forurensning er sannsynlige under grensen for effekter på reproduksjon og/eller overlevelse. De målte stoffene har derfor sannsynligvis ingen effekter på polarlomvi. Polarlomvi er ikke et viktig innslag i dietten til andre arter i økosystemet i Barentshavet og det drives ikke fangst på arten. De målte verdiene har derfor ingen implikasjoner for andre arter eller fangst.

Polarlomvi er generalist i pelagisk del av næringsnettet. De viktigste byttedyrene er lodde, polartorsk, reker og andre krepsdyr. Forurensning i lodde og polartorsk er derfor to indikatorer som kan påvirke denne indikatoren. Næringsstress kan også påvirke forurensningsnivåer i polarlomvi. Det er naturlig å anta at næringsstress lettere vil kunne forekomme når loddebestanden er på svært lave nivå, og indikatoren for loddebestand kan derfor tenkes å påvirke indikatoren for forurensning i polarlomvi.

Figur 4.11.7.1 Gjennomsnittskonsentrasjoner polarlomvi

Figur 4.11.7.1 Gjennomsnittskonsentrasjoner (ng/g ww) ± standardavvik av ΣPCB (sum av alle PCB kongenere) og p,p’-DDE i polarlomviegg fra Kongsfjorden og Bjørnøya i 1993 (n=5, kun Kongsfjorden), 2002/2003 (n=10) og 2007 (n=10).
 

Les hele kapittel 4.11.7

4.11.7 Forurensning i sjøfugl - polarlomvi (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Norsk Polarinstitutt
Forfattere
Geir Wing-Gabrielsen og Cecilie Miljeteig
Datagrunnlag
Målinger utført av Norsk Polarinstitutt
Referanser til data
AMAP, 2004.
Bakke, T.et al. 2008. Gabrielsen, G.W. et al. 2009.
Helgason, L.B. et al. 2008. Houde, M. et al. 2006.
Letcher R.J. et al. In press.Miljeteig C. et al. In press.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Iskanten – Polarfronten – Svalbard