Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

4.11.5 Forurensning i fisk: 4.11.5.1 Forurensning i kysttorsk

Målingene er basert på fangst av torsk i fjorder og kystfarvann og ikke åpent hav, og gir derfor et inntrykk av belastninger som grenser til åpne havområder. Det er et behov for å opprette flere målestasjoner, for eksempel på Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.

NIVA tar prøver av kysttorsk i et pågående overvåkningsprogram. I tillegg tar NIFES prøver av torsk fra åpne havområder i Barentshavet. Til sammen gir dette datagrunnlaget informasjon om forurensningsstoffer i både kyst- og fjordområder og i torskebestanden i Barentshavet.
 

Teknisk vurdering

Indikatoren ”Forurensning i kysttorsk”, med målinger i Nord-Norge fungerer godt. Ved at målingene gjennomføres over lang tid, etableres det et godt grunnlag for å vurdere trender og forandringer.Det er et klart behov for å utvide aktiviteten for å kunne gradere resultatene geografisk, ved overvåking av andre mer eller mindre stedbundne torskebestander. Hvis ikke slike bestander oppdrives må det vurderes å bruke andre fiskearter, og viten om korrelasjoner mellom disse artene mht. konsentrasjoner av miljøgifter må fremskaffes. En klar forbedring vil være å etablere tilsvarende målestasjoner på Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.

Økosystemvurdering

Av de 43 tidsseriene som ble analysert for torsk, viste13 nedadgående trender og ingen var oppadgående. Resultatene for 2008 viser at det er lave konsentrasjoner av miljøgifter i kysttorsk, dvs. under SFT Klasse I (Ubetydelig – Lite forurenset).
 

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Kysttorsk nord for 62ºN

Les hele kapittel 4.11.5.1

4.11.5.1 Forurensning i kysttorsk (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Forfattere
Norman W. Green
Datagrunnlag
Rapporter med data er tilgjengelig fra nettsidene til Statens forurensningstilsyn og Norsk institutt for vannforskning
Referanser til data
Green, N.W. et al. 2009. Molvær, J. et al. 1997. Shi, L. et al. 2008.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært