Hopp til hovedteksten
Reketokt 2009_
Foto: Trond Thangstad
Utskriftsvennlig versjon

4.11.2 Tilførsler: 4.11.2.1 Atmosfæriske tilførsler

Fra Zeppelin-observatoriet finnes det lange tidsserier for følgende komponenter: PCB, PAH, DDT, HCH, HCB, pesticider, CO, CO2 (SU, Sverige), metan, klimagasser og erstatningsstoffer, kvikksølv, sporelementer, svovelkomponenter, nitrogenkomponenter, kjemisk karakterisering av partikler i luft og uorganiske hovedkomponenter i nedbør (Ny-Ålesund).

Målingene omfatter følgende av komponentene i figur 3.1 på side 139 i Stortingsmelding nr. 8 (20065-2006): Hg, Pb, Cd, Cu, As, PAH (38 komponenter), PCB (32 komponenter), DDT (6 komponenter), klordan (4 komponenter), HCH (2 komponenter) og HCB. I tillegg er BFH og PFAS blitt målt i de siste 2-3 årene. Dioksinliknende PCB og toksafen måles ikke.

Teknisk vurdering

Indikatoren ”Atmosfærisk tilførsel”, med målinger på Zeppelin-fjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard, fungerer, men er bare representativ for området rundt Svalbard. Det er et klart behov for å utvide aktiviteten for å kunne gradere resultatene geografisk. En betydelig forbedring vil derfor være å etablere tilsvarende målestasjoner på Bjørnøya, Andøya og Jan Mayen. Ved at målingene gjennomføres over lang tid, etableres det et godt grunnlag for å vurdere trender og forandringer. Indikatoren ”Atmosfæriske tilførsler” har ikke hatt problemer i 2009.

Økosystemvurdering

Indikatoren ”atmosfæriske tilførsler” vil, sammen med andre tilførselsindikatorer, beskrive omfanget av forurensning som introduseres i systemet. Indikatoren vil derfor direkte påvirke alle indikatorer som beskriver forekomst av forurensning i økosystemer, sediment osv. 

Figur 4.11.2.1 Årlige middelkonsentrasjoner av sum PCB

Figur 4.11.2.1 Årlige middelkonsentrasjoner av sum PCB (alle PCB fra tri- til dekaklor) i luft på Zeppelin-observatoriet. Enhet: pg/m3. Sum-konsentrasjonen ble redusert fra 1999 til 2003, og har siden økt noe.

Les hele kapittel 4.11.2.1

4.11.2 Tilførsler: 4.11.2.1 Atmosfæriske tilførsler (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Norsk institutt for luftforskning
Forfattere
Ole-Anders Braathen
Datagrunnlag
Målingene av atmosfærisk tilførsel av forurensning utføres på Zeppelin-fjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard som del av ”Statlig program for forurensningsovervåking” som gjennomføres av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere Statens forurensningstilsyn, SFT). Rapporter med data er tilgjengelig fra Klifs nettside: http://www.klif.no
Referanser til data
Statens forurensningstilsyn, 2009. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2008.).
Berg T., K. Aspmo, E. Steinnes, 2008.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard