Hopp til hovedteksten
Medusahode
Medusahode trives ofte på hardbunn og fjell.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Målrettet marint vern gir best vern

Kronikk i The Guardian 11. mars: Greenpeace foreslår at det etableres et stort marint verneområde rundt hele Svalbard, Franz Josef Land og Severnaya Semlja i Barentshavet for å beskytte sårbare arktiske økosystemer mot bunntråling. Det er prisverdig at Greenpeace utfordrer arktiske land til å forvalte disse områdene på en bærekraftig og føre-var basert måte. Uheldigvis er det foreslåtte verneområdet hverken faglig påkrevd eller det beste tiltaket for å verne det som er sårbart.

Av Erik Olsen, Lis Lindal Jørgensen og Harald Gjøsæter, Havforskningsinstituttet

Bunntråling kan skade sårbar bunnfauna, og nettopp derfor forbyr Norge bunntråling i områder hvor steinkorallen Lophelia pertusa danner rev. I Barentshavet er det ingen slike steinkoraller, men en rekke andre arter og dyresamfunn som er sårbare for bunntråling. Våre analyser etter 10 år med kartlegging viser at sårbarheten hos bunndyrsamfunnene ikke er lik over hele området som Greenpeace nå foreslår vernet. Rundt Svalbard er en av tre undersøkte stasjoner svært sårbare (50–100 % av artene fanges lett i bunntrål) eller middels sårbare (10–50 % av artene fanges lett i bunntrål), mens  sårbarheten er lav på to av tre, det vil si at mindre enn 20 % fanges lett i bunntrål.
De sårbare stasjonene ligger i klynger i områdene øst for Svalbard, på dype sokkelområder i vest og i nord, samt på Spitsbergenbanken sør for Svalbard. Dette betyr at et fullt vern av hele området Greenpeace foreslår også vil medføre å verne områder som ikke trenger vern. Når FNs matvareorganisasjon, FAO, nå ønsker å maksimere det bærekraftige fisket på arter som torsk for å kunne bidra til å fø en voksende verdensbefolkning, er det lite hensiktsmessig å begrense et slikt fiske med overdrevent vern.

Greenpeace påpeker med rette at nå som isen trekker seg tilbake blir nye områder åpnet for fiske, men det er ikke første gangen dette skjer. Det har periodevis foregått et stort torskefiskeri rundt Svalbard i nærmere 100 år, og mange fjorder og streder er viktige områder for reketråling. Svalbardområdet er derfor ikke en uberørt villmark som først nå åpnes for fiskeri, men et vel anvendt område hvor det fiskes etter torsk, reker og blåkveite.
Greenpeace sitt forslag bygger både på delvis feilaktige premisser, og forslår en bredspektret medisin når det man trenger er kirurgisk presisjon. Vår forskning og overvåking gir og vil gi et bedre grunnlag for å identifisere nøyaktig i hvilke deler av havområdet de mest sårbare organismene lever og basert på dette vil en kunne foreslå vernetiltak akkurat der. Vi arbeider også med å videreutvikle trålteknologi som gjør det mulig å minimalisere skaden på bunnfaunaen, men likevel fange fisken. Bifangst av bunnlevende organismer er også noe fiskerne selv ønsker å unngå, siden bifangsten både skader fiskeredskapene og kvaliteten på selve fangsten. Målrettet økosystembasert forvaltning er derfor mer egnet til å sikre sårbare organismer i Arktis enn upresist og bredt anlagt vern.