Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Gir kysttorskvernet mer gyting i Borgundfjorden?

Kronikk i Sunnmørsposten: Mengden torsk som gyter i borgundfjorden har økt. Det viser resultatene fra de to første årene med undersøkelser. Undersøkelsene ble gjort i 2012 og 2013.

Havforskningsinstituttet og Runde Miljøsenter har de to siste årene kartlagt gytingen i Borgundfjorden ved hjelp av regelmessige og standardiserte vertikale håvtrekk fra overflaten og ned til 50 meters dyp (40 meter i Aspøyvågen) og ved å kartlegge miljøparametre som temeratur og saltholdighet.  Det ble tatt prøver på fire steder i fjordsystemet: Heissafjorden, Aspøyvågen, sentralt i Borgundfjorden og i Åsefjorden. Håvtrekkene ble tatt 9-10 ganger i løpet av hele gyteperioden fra slutten av februar til slutten av april (til midten av mai i 2012).

Gytetidspunkt og –område

Borgundfjordsystemet er trolig det viktigste gytefeltet til kysttorsk mellom Nordfjord og Vikna. Antall nygytte egg i hvert av de fire områdene viser at det er mest torskeegg i sjøen i slutten av mars og månedskiftet mars-april begge årene, og at Aspøyvågen synes å være det viktigste gytefeltet, særlig i 2013 (se figur).

Mer torsk i 2013 enn året før

Beregnet antall nygytte torskeegg økte fra omtrent 44 milliarder egg i 2012 til vel 70 milliarder i 2013, en økning på ca. 60%. Tidligere undersøkelser har vist at det er stor forskjell på hvor mange egg kysttorsk og skrei på samme størrelse kan gyte. I 2013 var gjennomsnittslengden av en hunnfisk skrei fisket i Heissafjorden 99,6 cm, dette gir en gjennomsnittlig fekunditet (dvs. hvor mange egg en hunnfisk gyter) på 4.3 millioner egg per hunnfisk. Tilsvarende målte en hunnfisk av kysttorsk 86,8 cm, noe som gir 6.2 millioner egg per hunnfisk. Legges det til grunn en 20:80 fordeling mellom skrei og kysttorsk, noe som de genetiske analysene av torsk i Heissafjorden viste, så blir den gjennomsnittlige eggmengden for en gytende torsk i Borgundfjorden i 2013 omkring 5,8 millioner egg. Ut fra dette kan man anslå hvor mye av hver type torsk som har vært inne for å gyte.

Siden svaret vil være avhengig av flere antagelser, vil dette nå bli nærmere undersøkt før vi standardiserer beregningsmetoden og konkluderer om gytefisk mengden.

For å få bekreftet fordelingen av kysttorsk og skrei på de ulike fjordsystemene: Heissafjorden, Aspøyvågen, sentralt i Borgundfjorden og i Åsefjorden må vi utføre genetiske analyser av eggene som ble samlet inn. Da vil vi få et mer presist overslag over mengden kysttorsk som gyter.

Gyting_Borgundfjorden_2012.jpg

Gyting i Borgundfjorden i 2012.

 

Gyting_Borgundfjorden_2013.jpg

Gyting i Borgundfjorden i 2013.

 

Svært ulik sjøtemperatur i 2012 og 2013

Temperatur og saltholdighet er viktige parametre som må være innenfor visse grenser for at torsken skal gyte. Torsken foretrekker ofte å gyte ved ca  4-6°C. I Heissafjorden så vi klare forskjeller på temperaturen gjennom gytesesongen i de to årene. Generelt sett var temperaturen mye høyere i 2012 enn i 2013. I 2012 var det ca 4 – 6°C i begynnelsen av sesongen (men bare i de øverste 10 – 20 metrene), mens man i 2013 observerte den foretrukne temperaturen i et mye større dybdeintervall gjennom hele gytesesongen. Dette har trolig bidratt til et større gyteinnsig og mer gyting i fjordsystemet i 2013 sammenlignet med året før. Saltholdigheten ble også målt, og var mer lik i begge årene, dog med en større stabilitet av vannmassene i de øverste 20 meterne i 2013 enn året før.

Ingen egginnsamling i 2014

Havforskningsinstituttet har valgt å ta en pause i egginnsamlingen i 2014 for å bruke midlene til å analysere det innsamlede materialet fra de to foregående årene. Blant annet for å utvikle og teste prosedyre for genetisk skille kysttorsk og skrei på eggstadiet. Det må også utvikles prosedyrer for presisest mulig beregning av gytebiomasse av fisk fra slike eggmålinger. Det trengs flere år med slike eggmålinger før man kan kvantifisere den biologiske effekten av stengningen. Planen er å gjennomføre en ny egginnsamling i 2015.

Copy_of_Torskelarveklekking_nett.jpg

Klekking av torskelarve.

Copyright Roger Kvalsund