Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2005

Nr.5_Virveldeformasjoner_hos_atlanterhavslaks.pdf

Deformasjoner i virvelsøylen er en tapsbringende faktor i norsk lakseoppdrett. Virveldeformasjoner forekommer i naturlige populasjoner av både ferskvanns- og saltvannsarter av beinfi sk. Derfor vil det alltid være et lavt naturlig innslag av slike deformasjoner hos oppdrettsfi sk. I annen husdyravl, som for eksempel av kylling, har økt veksthastighet ført til økt forekomst av skjelettdeformasjoner.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.3_Nye_raastoff_til_fiskefor.pdf

Fôrindustrien står overfor en stor utfordring i det å skaffe nok råvarer av høy kvalitet til oppdrett av fisk. Tradisjonelt er det marine råvarer; fiskemel og fiskeolje som har dannet ryggraden i norsk og internasjonal fôrindustri. Disse råvarene har vanligvis vært av god kvalitet og sikret enn sunn ernæringsmessig profil på oppdrettet fisk. Mye av råvarene kommer fra de store forekomstene av ansjovetas utenfor Peru og Chile, men også flere andre pelagiske bestander blir brukt til produksjon av fiskeolje og fiskemel. Flere av bestandene er under hardt press og er til dels overfisket. Det er også blitt stilt spørsmål om det er etisk forsvarlig å bruke fisk som fôr til fisk istedenfor til menneskeføde.

2009.01.16 19:19
Last ned:

No.3_New_raw_materialsfor_fish_feeds.pdf

The fish-feed industry is facing a major challenge as it attempts to obtain sufficient high-quality raw materials for fi shfarming. Traditionally, marine raw materials such as fish meal and fish oil have formed the backbone of the Norwegian and international feed industry. These raw materials have usually been of high quality and have ensured that farmed fish have had a healthy nutritional profile. A large proportion of these raw materials come from the huge stocks of anchovetas off the coasts of Peru and Chile, but a number of other pelagic stocks are also used to produce fish oil and fish meal. Several of these stocks are now under severe pressure and some of them are being overfished. The question has also been raised as to whether it is ethically responsible to use fish as feed instead of as food for human beings.

2009.01.16 19:19
Last ned:

No.2_Simulated_salmon_escapes.pdf

A species that has to be adapted to a life in captivity is subjected to a process in which it is gradually altered via goal-oriented breeding in order to enable the desired characteristics to emerge. The primary objective of such a programme is often to improve the characteristics of the species with respect to flesh quality, growth rate or resistance to disease.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr._2_Simulerte_romminger_av_laks.pdf

Et dyr som skal tilpasses et liv i fangenskap gjennomgår en prosess der det gradvis endres gjennom målrettet avl for å få de egenskapene som er ønsket. Hovedmålet vil ofte være å forbedre artens egenskaper med hensyn til kjøttkvalitet, veksthastighet og sykdomsresistens.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.1_Banebrytende_resultater_fra_Havforskningsinstituttet.pdf

Akvakulturforskning 1882–2005
Havforskningsinstituttet er Norges fremste forskningsinstitusjon innen akvakultur. Instituttet kan føre denne forskningen tilbake til de banebrytende arbeidene til Georg Ossian Sars (1837–1927) på klekking av torsk og Gunder Mathisen Dannevigs (1841–1911) anlegg for klekking og utsetting av torsk. Det første oppdrettet av torskeyngel skjedde i et sjøvannsbasseng på land i 1886. G.M. Dannevigs torskeklekkeri i Flødevigen ved Arendal (1882) er i dag en del av Havforskningsinstituttet. De første forsøk med oppdrett av regnbueørret i merd ble, etter det vi kjenner til, gjennomført på Askøy i 1956 av daværende direktør ved Havforskningsinstituttet, Gunnar Rollefsen, og Fritjof Wise-Hansen.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.4_Miljoeffekter_av_torskeoppdrett.pdf

2009.01.16 19:19
Last ned: