Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2004

No_1_The_Reference_Fleet.pdf

In order to provide proper advice to managers, it is vital for fisheries scientists to have detailed knowledge about how the fishing fleets operate during the season, what species they catch and where they operate. In particular, it is important to know the age distribution of catches, since this is the basic input in models used to estimate the abundance of fish stocks.

2009.01.16 19:19
Last ned:

No_2_Data-storage_Tags.pdf

As long ago as the beginning of the last century, both scientists and fishermen wanted to know more about the causes of the huge fluctuations in fishing catches that could take place between one year and the next. There was a widespread belief that there was a connection between temperatures and fish distribution. Today, the belief remains that if we wish to know why and how fish distribution varies in time and space, we will need to know not only how the fish react to changes in their environment but also something about how the environment itself changes over time.

2009.01.16 19:19
Last ned:

No_3_Future_methods_Technology_and_fisheries_research.pdf

Fantasy and creativity rather than technological barriers are the limiting factors for the renewal of fisheries research. There are many challenges in fisheries management, particularly with respect to observing and monitoring the state of the ecosystem. At present, the individual stocks are at the focus of our research, but a fundamental renewal of our field methods is essential if we aim at an integrated ecosystem management. The adoption of new technologies and methodologies will be a vital tool in this task.

2009.01.16 19:19
Last ned:

No_4_A_new_ground_gear_for_bottom_trawls.pdf

Why use ground gear on bottom-trawls? A trawl net needs to be protected while fishing on rough seabeds, otherwise it will rapidly be filled up with stones or be snagged. In both cases a common outcome is lost catch and damaged trawl net.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.1_Referanseflaaten.pdf

2009.01.16 17:21
Last ned:

Nr.2_Datalagringsmerker_Torskens_ferdskriver.pdf

Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige årsaker til de store svingningene i fiskeriene fra ett år til et annet. Det var en generell oppfatning at det eksisterte en sammenheng mellom temperaturforhold og fiskeutbredelse. Også i dag er det en generell oppfatning at for å forstå hvordan og hvorfor fiskens fordeling varierer i tid og rom, må vi både vite hvordan fisken reagerer på endringer i omgivelsene og ha kunnskap om hvordan omgivelsene endrer seg over tid.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.3_Framtidsmetodar_Teknologi_og_fiskeriforsking.pdf

Fantasi og kreativitet snarare enn teknologiske hindringar er avgrensande faktorar for fornying av fiskeriforskinga. Utfordringane frå fiskeriforvaltinga er mange, særleg knytt til å kunne observere og overvake tilstand og utvikling i økosystema. I dag er det dei einskilde bestandane som står i fokus for havaktivitetane våre, men ei fundamental fornying av feltmetodane står for døra dersom vi skal greie å oppfylle målsetjinga om å forvalte økosystem på ein heilskapleg måte.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.4_Nytt_bunntraalgear_med_spredningsegenskaper.pdf

Hvorfor bruke gear på bunntrål? For å kunne tråle på steinet og ujevn bunn må nettet beskyttes, ellers vil trålen fylles opp med stein ganske snart, alternativt at trålen kjøres fast. I begge tilfeller er som regel resultatet ødelagt redskap og tapt fangst.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.5_30_aar_m_fangstteknologisk_forskning.pdf

For 30 år siden, i 1974, startet man opp med organisert fangstteknologisk forskning i Norge. En fangstteknologisk seksjon ble etablert i Bergen som en av tre pillarer i det nyetablerte Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FTFI), som også hadde en fartøyseksjon i Trondheim og en foredlings- og en økonomi-seksjon i Tromsø. I de første årene ble det satt i gang en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, som ga mange nyttige resultater som fiskerinæringen nyter godt av i dag.

2009.01.16 19:19
Last ned: