Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2007

Fisken og havet nr 1

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2006
Oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og UiB med forskningsfartøyene "G.O.Sars", "Johan Hjort", "Håkon Mosby", "Jan Mayen" og "G.M.Dannevig" i 2006. Kartene viser hovedsaklig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner.

2009.01.16 19:15
Last ned:

Fisken og havet nr. 3

Concentrations of petroleum hydrocarbons in sediments and seawater from the Barents and Norwegian Seas 2003–2005

2009.08.25 15:05
Last ned:

Fisken og havet nr. 4

Environmental information for stock evaluation and management advice purposes

2009.08.25 15:07
Last ned:

Nr.5_2005.pdf

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet. Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet. Rapporten redegjør for en del av det forberedende arbeidet med sikte på en Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Formålet med forvaltningsplanen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.
2009.01.16 19:15
Last ned:

Nr.6_2007.pdf

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Arealrapport med miljø- og naturressursbeskrivelse. Som en del av utarbeidelsen av Forvaltningsplan for Norskehavet skal det etableres et felles faktagrunnlag og denne rapporten utgjør en del av dette. Rapporten omfatter: Miljø og naturressursbeskrivelse for Norskehavet, identifisering av særlig verdifulle områder, viktige områder for næring.
2009.01.16 19:15
Last ned:

Nr.7_2007.pdf

Ecological consequences of exploration drilling on coral reefs in the Træna Deep. Økologiske konsekvenser av leteboring på korallrev. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av korallrev (Lophelia pertusa),korallskjelletter og bunnsedimenter i nærheten av en letebrønn i Trænadypet. Målet for undersøkelsen var å vurdere ”helsetilstanden” til Lophelia-rev og de økologiske effektene av boreaktiviteter. Feltarbeidet ble utført i juni 2005.
2009.01.16 19:15
Last ned:

Særnummer 1b 2007 Rapport fra overvåkningsgruppen

2009.09.02 13:04
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR