Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2018

Estimation of acoustic indices with CVs for Northeast Arctic saithe in the Norwegian coastal survey 2003–2017 applying the Sea2Data StoX software (Fisken og havet nr. 1-2018)

Sea2Data programmet StoX er brukt til å estimere akustiske indekser med CV og lengde og vekt ved alder for nordøstarktisk sei fra det norske kysttoktet Varanger – Stad i 2013 til 2017. Indeksene er sammenlignet med indekser tidligere estimert med programmet BEAM, og forskjeller er i hovedsak forklart ved forskjeller i strata-areal.

2018.01.24 14:28
Nordøstarktisk sei
Last ned:

Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder (Fisken og havet nr. 2-2018)

I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkl. mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord- og kystområder. Effekten av lakselus fra oppdrettsanlegg er vurdert for både sjøørret og utvandrende postsmolt av laks. For sjøørret har vi brukt overvåkingsdata for å sammenholde infestasjonen på ruse- og garnfanget sjøørret med avstand til nærmeste oppdrettsanlegg, og vurdert i hvilken grad sjøørret i de ulike fjordene er influert av oppdrettsanlegg utenfor fjorden. For utvandrende postsmolt laks har vi brukt en koblet hydrodynamisk-biologisk modell for å vurdere driften av lakselus inn i de ulike fjordene, og en nyutviklet smoltmodell for å beregne dødelighet på utvandrende postsmolt laks fra nasjonale laksevassdrag. Ut ifra dette har vi vurdert om de nasjonale laksefjordene har medført et generelt bedre vern av vill laksefisk.

2018.06.06 14:34
Last ned:

Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore (Fisken og havet nr. 3-2018)

Sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen-grabb.

På bakgrunn av mulig bruk av Mareanos faunadata er det utført en sammenlignende kvantitativ undersøkelse av fangstegenskapene for van Veen-grabb med innsamlet bunnareal på henholdsvis 0,25 m² som hittil er benyttet av Mareano, og 0,1 m² som benyttes av petroleumsindustrien grunnere enn 500 m.

2018.04.17 08:49
Last ned:

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2017 (Fisken og havet nr. 4-2018)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2017 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med egne og innleide fartøyer. Den gir en kort beskrivelse av toktet og viser kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner. Tabeller viser når de faste snittene er tatt og antall observasjoner per måned for de faste stasjonene.

2018.02.13 15:17
Last ned:

StoX revision of acoustic abundance indices cod haddock 1994-2017. Fisken og havet nr. 5-2018

Estimering av akustiske indekser med CV for torsk og hyse fra vintertoktet i Barentshavet 1994-2017 med Sea2Data programvaren StoX.

2018.04.05 14:12
Last ned:

Ressursoversikten 2018 (Fisken og havet nr. 6–2018)

I Ressursoversikten 2018 kan du lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for våre kommersielt viktigste bestander og noen arter som er lite utnyttet.
Tidligere var Ressursoversikten en del av Havforskningsrapporten, men den rapportserien er nå avsluttet.

2018.05.24 12:05
Last ned:

Muligheter for flerbestandsforvaltning i norske fiskerier (Fisken og havet nr. 7–2018)

Denne rapporten svarer opp en henvendelse fra Stortinget som har bedt regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene.

2018.04.27 09:31
Last ned:

Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet (Fisken og havet nr. 8–2018)

Polarfronten er definert som skillet i Barentshavet mellom relativt varme og salte vannmasser av atlantisk opprinnelse og kaldere og ferskere vannmasser av arktisk opprinnelse. De fysiske særtrekkene og implikasjonene for biologisk aktivitet gjør at dette er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I denne rapporten oppsummeres frontens fysiske egenskaper og variasjon i tid og rom. I tillegg oppsummeres den biologiske aktiviteten i polarfrontområdet og dets verdi og sårbarhet.

2018.10.01 08:54
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR