Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2009

Særnummer 1b - rapport fra overvåkningsgruppen 2009

2009.09.02 13:06
Last ned:

FH 2009-1: TASACS

A Toolbox for Age-structured Stock Assessment using Catch and Survey data (TASACS)

2010.10.05 10:56
Last ned:

FH 2009-2 Marin forskning i Norge A: Teknisk infrastruktur

Kartlegging av marin forskningsinfrastruktur i Norge basert på bruk av informasjon på nett samt direkte forespørsel til aktuelle institusjoner.

Kartleggingen er delt i to rapporter. A: Teknisk infrastruktur og B: Databaser, biobanker og biologiske samlinger. Del B ventes å være ferdig i august 2009.
 
Infrastruktur knyttet til marin forskning er spredt på et stort antall institusjoner. I tillegg er der en stor grad av flerbruk der generell forskningsinfrastruktur benyttes innen flere sektorer. En kartlegging av infrastruktur knyttet til marin forskning vil derfor måtte basere seg på skjønn.
2009.06.22 11:06
Last ned:

FH 2009-3 Workshop på hydroakustiske undersøkelser i Norskehavet

Denne rapporten beskriver det internasjonale uer-toktet som ble gjennomført i Norskehavet i august 2008, samt metodikken som ble brukt for å gjennomgå og sammenligne de ulike akustiske tolkeprosedyrene. Resultatene av analysene viser klart at forskjellen itolkemetodikk har en svært stor innflytelse på estimatet av uer-bestanden. Trolig utgjør dette den største usikkerhetskilden til ethvert kvantitativt estimat. Innsatsen i retning standardisering av tolkeprosdyrer bør derfor forsterkes eller i det minste opprettholdes.

2009.06.26 13:32
Last ned:

FH 2009-4 Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2008

Rapporten er en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt overikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene er vist i egen tabell.

2009.06.22 16:45
Last ned:

FH 2009-5 Analyse av innsamlede fangstdata for å studere effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Oljedirektoratet gjennomgått Landings- og sluttseddelregisteret over fiskefangster som ble levert i Lofoten/Vesterålenområdet sommeren 2008 mens Oljedirektoratet samlet inn seismiske data i havområdene utenfor. Med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, kan det ikke dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

2010.01.11 15:11
Redskap og teknologi
Last ned:

FH 2009-6 Et digitalt temperaturatlas for Norskehavet

Et digitalt temperaturatlas for Norskehavet laget ut fra 59496 temperaturprofiler presenteres. Det består av interpolerte temperaturfelt for sesongene januar-mars, april-juni, juli-september og oktober-desember for hvert av årene 1990-2007. Atlaset dekker området 20° V - 20° Ø, 60° - 80° N med en romlig horisontal oppløsning på ½ grad i lengderetning * 1/3 grad i bredderetning og med 28 dybdenivå fra 0 til 500 m. To versjoner av atlaset er laget, et basert bare på data fra det aktuelle år og sesong, det andre inkluderer klimatologiske verdier der det mangler aktuelle data.

2010.10.05 11:00
Last ned:

FH 2009-7 Egner vintertoktet seg til overvåking av endringer i fiskesamfunnet i Barentshavet?

Vintertoktet (1981-) er den lengste sammenhengende bunntråltidsserien i Barentshavet. Den inngår i bestandsberegningene for torsk og hyse. Med nye føringer for rådgiving og med klimaendringer, er det viktig å studere endringer også i andre arter, men de mange endringene i toktgjennomføringen gjør at dette kan være vanskelig. I denne rapporten gjennomgår vi de viktigste endringene i gjennomføringen av vintertoktet og evaluerer muligheten for å se på endringer i fiskesamfunnet i Barentshavet.

2010.10.05 11:02
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR