Hopp til hovedteksten
Flødevigen
Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune.
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsstasjonen Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen, som nylig har gjennomgått en stor modernisering, ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune. Beliggenheten er strategisk i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet og for regelmessig overvåking av kyststrømmen idet den passerer vestover.

Forskningsstasjonen har gjennom årenes løp vært en plattform for svært varierte forskningsaktiviteter både på land og til sjøs. Det var her det norske oppdrettseventyret startet med bl.a. torskeutklekking og hummeroppdrett. 

Personellet som er lokalisert i Flødevigen arbeider i dag med forvaltningsrettet rådgivning og forskning innen områdene:

• kystsoneøkologi, kartlegging av biologiske verdier i kystsonen
• miljøforhold i Skagerrak og på kysten
• dyreplankton og planktonalger i Skagerrak og Nordsjøen
• kystressurser som hummer, ål og kysttorsk
• reke, sild, brisling og industrifisk i Skagerrak og Nordsjøen
• dyphavsressursene i Nordøst-Atlanteren

Forskningsstasjonen Flødevigen har fasiliteter, utstyr og kompetanse til å dekke et bredt spekter av aktiviteter og forsøk i felten, i laboratorier og i basseng samt lang tradisjon for innsamling av datamateriele. Stasjonen har ansvaret for unike tidsserier i tilknytning til overvåking av miljø og levende marine organismer i Skagerrak.

Feltfasiliteter:

• Lettbåter og transportable sonder, prøvetakingsutstyr og fiskeredskaper for arbeid i nærområdet
• Forskningsfartøyet har sin hjemmehavn ved stasjonen. Dette fartøyet kan operere langs kysten og i de nære havområdene.
• Velutstyrt, sertifisert team av forskningsdykkere og personell med lang erfaring og høy kompetanse på arbeid i felten.

Laboratoriefasiliteter:

• To akvariehaller med til sammen 30 små og store kar (500/2000 liter) til forsøk med fisk og andre marine organismer
• To utendørs basseng på henholdsvis 2000 og 4400 kubikkmeter
• Våtlaboratorium for prøvetaking av fisk
• Kjemisk laboratorium for næringssaltanalyser
• Laboratorium til generell kjemi
• Laboratorium for genetiske analyser
• Rom for algedyrking
• Laboratorier for planktonanalyser
• Laboratorium for aldersbestemmelse av fisk

Saltvannforsyningen kommer i hovedsak fra 75 m dyp 1,8 km utenfor stasjonen, men kan også pumpes fra ca. 19 m dyp i bukta like utenfor. Vanntemperaturen kan reguleres.

Andre fasiliteter:

• Gjestehus med overnattingsmuligheter for 5 personer
• Kontorplasser for 50 personer
• Kantine
• Møterom med bl.a. videokonferanseutstyr
• Mekanisk- og snekkerverksted
• Lokalt bibliotek

Utbyggingen av forskningsstasjonen har skjedd etappevis. Den totale bygningsmassen utgjør i dag et areal på 3500 kvadratmeter. Ett nytt moderne kontor- og laboratoriebygg ble tatt i bruk våren 2011. I tillegg kommer et nytt og moderne kaianlegg på 1000 kvadratmeter.

Fra 2002 står Statsbygg som eier av selve bygningsmassen, mens Havforskningsinstituttet har ansvaret for de forskningstekniske innredningene, vannbehandlingsutstyr og vitenskapelige instrumenter.

 

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Flødevigen
Nye Flødevigveien 20
4817 HIS

Tlf: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31

Kart og veibeskrivelse

Mediekontakt

Jan Atle Knutsen
48259794