Hopp til hovedteksten
Bilde_1._tatt_av_J._Alvarez_red.jpg
Nullgruppesild (nederst) og ettåring (øverst).
Foto: Jaime Alvarez
Utskriftsvennlig versjon

Varierende mengder sildeyngel

På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord, skriver Elena Eriksen og Jaime Alvarez i dette kapitlet av toktdagboka.

Undersøkelsene av årsyngelen (0-gruppe) er en av de prioriterte undersøkelsene under årets økosystemtokt. Siden 1965 har 0-gruppeundersøkelsene indikert styrken for de ulike årsklassene. Det er en av de lengste tidsseriene vi har fra Barentshavet. Siden 2004 har det blitt observert få sterke sildeårsklasser i Barentshavet. Derfor knytter det seg stor spenning til resultatene fra årets tokt.

Vekslende

Silderekrutteringen i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med svak rekruttering på 1980-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet, mens det var god rekruttering på 1990-tallet og rekordhøyt i 2004. Siden har det vært observert svake årsklasser av sild med unntak av 2006- og 2013-årsklassene. Disse årene ble det observert store forekomster av 0-gruppesild, men de to årsklassene har ikke gitt betydelige bidrag til bestanden som voksen fisk. Så langt i år er det registrert relativt store konsentrasjoner av 0-gruppe sild i den sentrale delen av Barentshavet, mens det er små registreringer i vest og i nord.

 

Sildekart.jpg

Fangster av 0-gruppesild (sirkler) og eldre sild (firkanter) tatt med pelagiske trålhal. Størrelsen på sirklene viser antall individer i fangstene, mens farge viser to av båtene som deltar på økotoktet (Johan Hjort (grå) og Eros (blå).

Copyright Havforskningsinstituttet

 

Under middels

Årets registreringer viser at lengden på yngelen er på samme nivå som de to foregående årene, men fortsatt under middels nivå. Den største sildeyngelen ble observert i den sentrale delen av Barentshavet, mens det var små individer i de nordlige og vestlige områdene. For å skille mellom årsyngel og ettåringer bruker vi otolitter (øresteiner) for å aldersbestemme sildeyngelen. Øresteinene viser foreløpig at det går ei sikker grense på ti centimeter, det vil si at fisk som er lengre enn det kan være ettåringer. På flere av stasjonene står det stor 0-gruppesild (opp til 10 centimeter) sammen med ettåringer. I store deler av området mellom Sentralbanken og Spitsbergenbanken ble sildestimene registrert akustisk som små ansamlinger i det øverste vannlaget, mens det lenger sør sto mindre sildestimer i de øverste 60 metrene. Vanligvis finnes det nullgruppesild også i den sørvestlige delen av Barentshavet, et område som ikke er dekket ennå. Registreringene der vil bety mye for størrelsen på årets sildeårsklasse.

 

lengdefordeling_sild.jpg

Lengdefordeling av 0-gruppesild. Y-aksen viser antall lengdemålte fisk og på X-aksen vises lengdeintervall (i millimeter).

Copyright Havforskningsinstituttet

 

Snart ferdig

Det innleide fiskefartøyet «Eros» er snart ferdig med sin del av økotoktet og vi takker mannskapet for en strålende innsats. «Johan Hjort» fortsetter å dekke den vestlige delen av sildeområdene. Vi håper at både lengden og mengden av sildeyngel blir større der.

 

 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet