Hopp til hovedteksten
Sjøfugl
Miljøtilstanden i Norskehavet er i all hovedsak god, men de fleste av sjøfuglbestandene sliter. Det er usikkert hva tilbakegangen skyldes, men sviktende tilgang på mat kan være en del av forklaringen.  
Utskriftsvennlig versjon

Fremdeles god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, og makrell, sild og kolmule høstes bærekraftig. Flere arter sjøfugl har imidlertid minket betydelig, og enkelte mindre fiskebestander er også på lave nivå på grunn av tidligere overfiske. Selarten klappmyss har ikke tatt seg opp til tross for fredning.

For tredje gang siden det ble innført forvaltningsplaner for de norske havområdene, er det gjort opp status for Norskehavet. Forrige vurdering ble gjort i 2013, og dagens miljøtilstand er langt på vei den samme som den gangen, sier Per Arneberg. Han er forsker på Havforskningsinstituttet, og leder overvåkningsgruppen som lager statusrapporten.

Sjøfuglen sliter

– Det står fremdeles bra til i Norskehavet, men tilstanden for sjøfugl er ikke god. Flere arter er gått kraftig tilbake, det gjelder for hele Nord-Atlanteren. Vi har ingen god forklaring på hvorfor dette skjer, men svikt i næringsgrunnlaget ser ut til å være en del av årsaken, sier Per Arneberg.

I Norskehavet høstes de kommersielt viktige bestandene makrell, sild og kolmule, og i rapporten slås det fast at fisket er bærekraftig. Mengden av dyreplankton avtok betydelig fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2009. Siden ble det registrert en økning, men i 2015 var nivået igjen noe under langtidsgjennomsnittet. 
Nivåene av forurensning er generelt lave i fiskefilet, men i lever fra torsk, og enkelte steder for sei, er det målt nivåer som ligger over grenseverdiene for mattrygghet.

Isreduksjon påvirker økosystemene

Temperatur setter avgjørende rammer for økosystemet. Høye temperaturer kan gi økt produktivitet, men også bane vei for sørlige arter. Fra midten av 1990-tallet økte temperaturen betydelig på grunn av store endringer i styrken på havstrømmene i det nordlige Atlanterhavet, men de siste årene har temperaturen begynt å falle. Varmere forhold har gjennom flere tiår gitt mindre havis i Norskehavet, noe som skaper store endringer i økosystemene i de påvirkede områdene.
Tilgjengelige data tyder på at havforsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Det er likevel usikkert hvilke effekter havforsuring vil ha på økosystemet i Norskehavet.