Hopp til hovedteksten
Laks
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Kun en tredjedel av de 125 laksebestandene var uten genetisk spor av rømt oppdrettslaks

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Basert på genetisk analyse av 20 000 laks klekket i naturen har forskerne klassifisert 125 laksebestander.

Forskerne fant at den genetiske statusen for 125 ville laksebestander er:

  • Grønn (tilstand svært god eller god): Ingen genetiske endringer observert – 44 bestander (35%)
  • Gul (tilstand moderat): Svake genetiske endringer indikert – 41 bestander (33%)
  • Orange (tilstand dårlig): Moderate genetiske endringer er påvist – 9 bestander (7%)
  • Rød (tilstand svært dårlig): Store genetiske endringer er påvist – 31 bestander (25%).

Innkrysning av rømt oppdrettslaks


De fire tilstandsklassene er definert ved bruk av en kombinasjon av kvalitative metoder og kvantitative metoder. Forskerne har i notatet lagt vekt på å vise beregninger for alle stikkprøvene fra 146 bestander, og har klassifisert 125 bestander der minst én stikkprøve bestod av minimum 20 individer, og der det forelå prøver fra år 2000 eller senere. Kun laks klekket i naturen er analysert genetisk, enten som laksunger eller som tilbakevandrende voksen laks.

- Vi har målt genetisk påvirkning med et sett med genetiske markører som uavhengig av hvilken villaksbestand eller oppdrettslinje de kommer fra kan skille mellom oppdrettslaks og villaks, sier Kjetil Hindar, forskningssjef i NINA.

- Havforskningsinstituttet og NINA har utviklet hver sin statistiske metode for å beregne innkrysning av oppdrettslaks i villaksbestander, og metodene er sammenliknet med hverandre i en simulering av innkrysning i tre generasjoner, forklarer Kevin Glover, forsker ved Havforskningsinstituttet.  
De to metodene ga sammenliknbare resultater for beregning av innkrysning.

Det var Klima- og miljødepartementet som ba NINA og Havforskningsinstituttet om å gi en felles vurdering av kvalitetselementet «Genetisk integritet» til klassifisering av villaksbestander etter "Kvalitetsnorm for ville bestander av laks (Salmo salar)".


Notatet er overlevert Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som har brukt det til å gi en første, samlet vurdering av norske laksebestander etter kvalitetsnormen, der også kvalitetselementet gytebestandsmål og høstingspotensiale er vurdert.

Les mer:

Kontaktpersoner NINA:

Kjetil Hindar: 934 66 746   
Sten Karlsson: 911 24 058   
Ola Diserud : 932 18 823   

Kontaktpersoner Havforskningsinstituttet:

Kevin Glover: 480 40 035  
Øystein Skaala: 476 27 878