Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Skal undersøke miljøeffekter av akvakultur i Finnmark

Havforskningsinstituttet har fått 8,6 millioner kroner fra Forskningsrådet til å utvikle nye metoder for langsiktig miljøovervåking av marine økosystemer som utsettes for organiske utslipp fra havbruk. Forskerne skal spesielt studere hvordan bunnlevende organismer i områder med blandet eller hardbunn, reagerer på utslipp av avføring og fôr fra oppdrettsanlegg.

– Siden mye av veksten i havbruk forventes å skje i Nord-Norge, haster det å få kunnskap om hvordan fiskeoppdrett vil kunne påvirke de unike marine økosystemene i nord, sier Raymond Bannister ved Havforskningsinstituttet som skal lede det nye prosjektet.

Det meste av kunnskapen som vi har om akvakultur og økosystem på havbunnen, gjelder bløtbunn i fjordene i Hordaland og sand/blandingsbunn langs kysten av Sør-Trøndelag.

– Det er uklart hvilken effekt akvakultur har på bunnhabitatene som finnes i Nord-Norge, derfor er det svært viktig at vi nå har fått midler til å undersøke områder i Finnmark. Resultatene herfra skal blant annet bidra til å bygge en kunnskapsbase som kan brukes videre, sier Bannister.

Et annet viktig mål med prosjektet er å bidra til utviklingen av nye overvåkingsverktøy for oppdrettslokaliteter som har blandings- eller hardbunn under merdene.

Fakta om prosjektet

Tittelen på prosjektet er SUSTAIN-AQUA som er en forkortelse for Sustaniable Aquaculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth (Bærekraftig havbruk i nord – identifisering av terskelverdier, indikatorer og verktøy for videre vekst). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et spleiselag mellom to program: Marinforsk og Havbruk. Det starter neste år og varer til 2020. Havforskningsinstituttet er prosjektleder, men det er også flere samarbeidspartnere: Akvaplan-niva, NGU, Department of Fisheries and Oceans i Canada og Cawthron Institute på New Zealand. I tillegg skal det ansettes en postdoktor i en toårig stilling.

Bæreevne

Bæreevnen for en oppdrettslokalitet eller et område defineres som den mengden oppdrettsorganismer vi maksimalt kan produsere uten at miljøvirkningene overskrider omforente tålegrenser. Disse grensene for tillatte påvirkninger skal være målbare og de kan ikke overskrides dersom oppdrettsnæringen skal være bærekraftig.

Bæreevne