Hopp til hovedteksten
Laks
Utskriftsvennlig versjon

Fant færre elver med mye rømt oppdrettslaks

Overvåkingen av rømt laks i 165 utvalgte elver viser at det i fjor vandret opp mer enn 10 % oppdrettsfisk i 17 av elvene. Dette er en nedgang fra året før da det ble funnet over 10 % i 30 av 140 vurderte elver. I 128 elver var det under 10 % rømt laks i fjor, mens det i de siste 20 elvene var usikkert om innslaget var under eller over 10 %.

Innslaget av rømt oppdrettslaks varierer langs norskekysten. Overvåkingen blir gjennomført med bruk av data fra sportsfiske, høstfiske og drivtellinger. Resultatene for 2015 viser at elvene rundt Hardangerfjorden hadde relativt flest vassdrag med høyt innslag av rømt laks (over 10 %). Tilstanden var derimot god (under 10 %) på hele strekningen fra Akershus til langt nord i Rogaland. For hele landet er det uveide gjennomsnittet av innslaget av rømt laks i sportsfisket og i høstfisket 3,4 og 9,1 %, og gjennomsnittlig årsprosent var 5,6. I drivtellingene var gjennomsnittet 3,0 %. Alle disse gjennomsnittene fra overvåkingen i 2015 er lavere enn tilsvarende tall fra 2014.
 
Resultatene er publisert i rapporten Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015 (Fisken og havet, særnummer 2b-2016). Denne rapporten er delt i to deler; i del en oppsummeres resultatene og i del to som bare er elektronisk tilgjengelig, presenteres resultatene for hver av de undersøkte elvene. Informasjon om blant annet metodene som brukes i arbeidet er beskrevet i felthåndboken som ble publisert sammen med årets rapport.

Nasjonal overvåking av rømt laks

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Den første rapporten kom i fjor, den inneholdt resultater fra de 140 vassdragene som ble undersøkt i 2014. I årets rapport er antall vassdrag økt til 165. Disse vassdragene er valgt ut fra en rekke kriterier; god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Det er samlet inn data fra sportsfiske om sommeren, høstfiske, stamfiske og drivtellinger (gytefisktelling) om høsten. I de fleste elvene ble det brukt flere metoder. Alle innsamlete data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess og har blitt gitt en score i henhold til en rekke kriterier for å få en vurdering av dataenes representativitet.

Kvaliteten på resultatene forbedres år for år

De ulike metodene som er brukt i de ulike elvene har sine styrker og svakheter, både i forhold til prøvestørrelsene og sikker identifikasjon av rømt laks. Ulike kilder til usikkerhet i dataene blir diskutert i rapporten.

Innslaget av rømt laks i vassdragene endrer seg i løpet av sesongen, i tillegg har rømt oppdrettslaks til dels en annen adferd enn villaks. Dette gjør det krevende å innhente gode data. Den store mengden data som er samlet inn og systematisert i løpet av de to første årene av overvåkingsprogrammet gir imidlertid berettiget optimisme om at man i fortsettelsen av programmet kan få en bedre forståelse av metodiske problemstillinger og forbedre kvaliteten på overvåkingen ytterligere. Som en start på dette arbeidet har vi i årets rapport sammenlignet estimatene av innslaget av rømt oppdrettslaks fra elver der flere metoder er blitt brukt, og diskutert mulige årsaker til forskjellene.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Les rapportene