Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 30.06.2015
Fangst fra Nordsjøen

Kvoteråd for Nordsjøen: Øker for torsk og hyse, går ned for sei

Økningen er størst for torsk, der det blir anbefalt en fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger. Kvoterådet for sei medfører en nedgang i landingene på seks prosent.

Publisert: 29.06.2015
Lakselus paa fisk

Overvåker fremdeles lus i Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet overvåkingen av lakselus i Trondheimsfjorden slik miljøverndirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttrykte bekymring for i et oppslag i Adresseavisen 23. juni. Tvert i mot har vi god oversikt over lusesituasjonen i hele fjordsystemet.

Publisert: 26.06.2015 - Oppdatert: 15.09.2015
Observasjonsplattform

Forskningsrådet gir 60 millioner kroner til LoVe

Forskningsrådet har tildelt Havforskningsinstituttet 60 millioner kroner til havobservatoriet LoVe utenfor Lofoten og Vesterålen. I tillegg er instituttet med på to andre prosjekter som til sammen får 110 millioner kroner.  
Publisert: 25.06.2015 - Oppdatert: 26.06.2015
Torskeeggundersøkelse

Eggundersøkelser i Repparfjorden

I Repparfjorden i Finnmark er det planlagt et deponi for gruveavfall. Kunnskapen om hvilke effekter deponier har på fisk er svært mangelfull.  Våren 2015 har Havforskningsinstituttet samlet inn torskeegg for å kartlegge gyteområder i fjorden. Se video i saken.
Publisert: 24.06.2015
Alf_Haakon_Hoel1.jpg

Til Washington for å gi råd i nærings- og fiskerisaker

Forskningsdirektør Alf Håkon Hoel skal de neste to årene være spesialråd for nærings- og fiskerisaker ved den norske ambassaden i USA.

Publisert: 22.06.2015
Torsk på kroken

Med riktig behandling kan torsk overleve fang-og-slipp

Fisketuristene slipper ut igjen godt over halvparten av torsken de fanger. Til nå har vi hatt lite kunnskap om torsken faktisk overlever etter at den er sluppet ut i sjøen, og om dyp, fiskeredskap og andre faktorer spiller en rolle for overlevelsen. En fersk doktoravhandling viser at torsken langt på vei er robust – så sant fisken ikke har store skader, og oppholdet på land er kort og skånsomt.  

Publisert: 19.06.2015
G.O. Sars

MAREANO-toktet er i mål

Toktdagbok: Atter et vellykket MAREANO-tokt er vel i havn. Etter 14 døgn til havs, og 40 timers innseiling fra sentrale deler av Barentshavet, ankom G.O. Sars Tromsø torsdag formiddag (18.6.15).

Publisert: 19.06.2015
Ken_McKenzie_nett.jpg

Vet lite om parasitter

Parasitter kan utgjøre opptil halvparten av alle artene i et økosystem og ha stor innflytelse på den helhetlige dynamikken i systemene. Likevel kjenner vi lite til hvilke parasitter som finnes i Barentshavet og langt mindre hvilken betydning de har i økosystemet.

Publisert: 19.06.2015
Trålfangst

Silda på samme nivå som i fjor

Bestandsindeksen for norsk vårgytende sild er syv prosent høyere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, og årets indeks regnes dermed som lik fjorårets. Nedgangen i indeksen de siste fem-seks årene, ser imidlertid ut til å bremse opp.

Publisert: 19.06.2015
Smolt med lakselus.

Mye lakselus

I flere av fjordene som overvåkes på Vestlandet, er det observert mer lakselus enn i fjor. Dette kan stedvis gi økt dødelighet på utvandrende laksesmolt. Lakselusmodellen er i stor grad benyttet for å indikere hvor en kunne forvente at det var mye eller lite lus, og observasjonene fra feltarbeidet samsvarer godt med prediksjonene.

Last ned:
Publisert: 18.06.2015
Anemone

Hurra – vi er ferdige med R-stasjon nummer 1500!

Toktdagbok: I løpet av det pågående toktet nådde MAREANO en stor milepæl, nemlig datainnsamling på R-stasjon nummer 1500. Dette vil si at i løpet av MAREANOs ti år er gjennomsnittlig 150 stasjoner besøkt per år. Men hva er egentlig en R-stasjon, også kalt "referanse-stasjon" – og hva slags innsamling utføres der?

Publisert: 18.06.2015
En CTD settes ut i Skagerrak, for å sjekke vannkvalitet

Kystmiljøet under lupen

Havforskningsinstituttet og NIVA overvåker kystmiljøet for Miljødirektoratet. ØKOKYST-toktet i Skagerrak og Rogaland er nå inne i sin mest hektiske fase med sin årlige prøvetaking av bløtbunnsfauna og hardbunnssamfunn. I tillegg gjøres planktonundersøkelser og hydrografiske/-kjemiske målinger.

Publisert: 17.06.2015 - Oppdatert: 18.06.2015
Teinehal ved Torungen

Stort EU-prosjekt til Skagerrak

En internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak/Kattegat har denne uken fått innvilget et stort forskningsprosjekt fra EUs støtteordning Interreg. Prosjektet sikter mot å få frem spisskompetanse innen marin og akvatisk økologi. I arbeidet vil det bli fokusert på felles løsninger og utveksling av kunnskap innenfor samarbeidslandenes felles økosystem.

Publisert: 16.06.2015
Bergen

Mulighetslandet

Kronikk i BT 16.06.15: Bergens Tidende har trykket en serie artikler som drøfter utviklingen av Bergen under vignetten «Tilfeldighetenes by». Vi foreslår å løfte blikket, lære av historien og se de kolossale mulighetene som ligger foran oss. Bli med oss inn i Mulighetslandet.

Publisert: 16.06.2015
Steiner og mudderbunn

Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn

Til tross for store mengder marin snø og et gelélignende lag på bunnen, yrer det av liv på og i bunnen i den sentrale delen av Barentshavet, der MAREANO nå tar prøver og kjører videolinjer. Étt døgns værhindring med stiv kuling til tross, vi er i rute.

Publisert: 15.06.2015
Sild

Fisk eller boble, kan du se forskjellen?

Ny doktorgrad: Rokas Kubilius disputerer torsdag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Multi-frequency acoustic discrimination between gas bubble plumes and biological targets in the ocean”.

Publisert: 12.06.2015
Trål med torsk

Gjev råd om høgare kvote for hyse og sei

For neste år går torskerådet ned med ti prosent, medan det er ein auke på høvesvis 25 og 15 prosent for hyse og sei. Kvoterådet for hyse er imidlertid ikkje hogd i stein: Noreg og Russland har nett bestemt seg for ein større hysekvote for inneverande år. Oppjusteringa kom først etter at berekningane for hyserådet for 2016 var ferdigstilte, og vil etter alt å døma medføra eit nytt råd.   

Publisert: 12.06.2015 - Oppdatert: 15.06.2015
Marin snøstorm

Det snør i Barentshavet

Toktdagbok: Når vi filmer vannmassene mens vi sender Chimaera (videoriggen) ned mot bunnen i Barentshavet, ser vi en mengde store snøliknende partikler som virvler gjennom vannet. I går måtte vi avbryte en av videostasjonene på grunn av et tykt lag på bunnen som gjorde det umulig å observere bunntype og bunndyr.

Publisert: 12.06.2015
Bergen

Sjømatklusteret i Hordaland blir NCE

The Seafood Innovation Cluster i Hordaland får status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Målet med NCE er å støtte næringsmiljøer som har store muligheter for vekst. 
Publisert: 10.06.2015
Akvakulturstasjonen i Phuket

Thailandsk yngelklekkeri etter norsk modell

Havforskingsinstituttet har vore sentral i oppbygginga av det første moderne klekkeriet for marin fiskeyngel i Thailand – verdas tiande største oppdrettsnasjon. Erfaringane frå Thailand er alt i ferd med å verta overførte til Cuba, og fleire land kan vera aktuelle.

Publisert: 10.06.2015 - Oppdatert: 15.06.2015
Gul anemone

Barentshavet på storskjerm

MAREANOs vårtokt startet sist fredag fra Tromsø med kurs for de nye norske områdene i Barentshavet. 16 forskere og teknikere er om bord i forskningsfartøyet G.O. Sars, og skal tilbringe de neste to ukene i et av verdens rikeste havområder. Totalt skal bunnmiljø og -dyr over et areal på om lag 12000 km2 dokumenteres med prøvetaking, og en strekning på 44 km fordelt på 60 transektlinjer skal filmes med video.

Publisert: 04.06.2015 - Oppdatert: 06.06.2015
Toktdeltakere.jpg

Tar pulsen på våroppblomstringen

Tibia-toktet i sommer fokuserer på våroppblomstringen og observerer plankton, egg- og larvedrift og sommerbeitingen til marine organismer, blant annet dyreplankton, fisk og bentos (bunnsamfunn) i Barentshavet.

Publisert: 04.06.2015
Norsk akvakulturanlegg

Multitrofisk akvakultur: Mulighetene for grønn utvikling ligger på bunnen

Skjell og tare plassert i nærheten av lakseanlegg fjerner bare deler av utslippene fra merdene. Så langt ser det ut som bunndyrene under merdene kan gjøre avfallsjobben langt mer effektivt. Multitrofisk akvakultur tilpasset norske forhold vil bli viktig i utvikling av en bærekraftig havbruksnæring.          

Publisert: 03.06.2015 - Oppdatert: 04.06.2015
Vinerstorm utenfor Tromøya

Varm vinter ble til kald vår

Den tredje januar i år ble det målt 8,8oC i sjøen på en meters dyp i Flødevigen. Det er det varmeste sjøvannet som er målt noen gang i januar måned. Sjøtemperaturen har gått fra uvanlig varm i vinter til uvanlig kald i vår.

Publisert: 04.06.2015
Kysttorsk i Tvedestrandsfjorden

Kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord trenger hjelp - nå

Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrakkysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at forekomstene av kysttorsk ligger på et historisk bunnivå. Vårt faglige råd er at forvaltningen nå raskest mulig bør igangsette omfattende tiltak!