Hopp til hovedteksten
Smolt med lakselus.
Smolt med lakselus.
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

Mye lakselus

I flere av fjordene som overvåkes på Vestlandet, er det observert mer lakselus enn i fjor. Dette kan stedvis gi økt dødelighet på utvandrende laksesmolt. Lakselusmodellen er i stor grad benyttet for å indikere hvor en kunne forvente at det var mye eller lite lus, og observasjonene fra feltarbeidet samsvarer godt med prediksjonene.

Dette kommer frem i årets første framdriftsrapport fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (laks og ørret) til Mattilsynet. Siden lusa sin utvikling er avhengig av vanntemperaturen, starter overvåkingen av lakselus tidligere i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Rapporten inneholder derfor bare opplysninger fra Sørlandet til Romsdalsfjorden. Dataene er ikke ferdig bearbeidet, men gir likevel et realistisk bilde av utviklingen i de områdene som er undersøkt.

Tester modellen

Havforskningsinstituttet har utviklet en modell som viser hvor lakseluslarvene driver i perioden etter klekking og til de er klare til å feste seg til en fisk. I denne perioden kan lusene drive flere mil, det er derfor viktig å vite hvor de havner for å vite hvor det er høyt smittepress. Data om strøm, saltholdighet og temperatur brukes sammen med opplysningene som oppdretterne rapporterer om antall lus på oppdrettsfisk og mengde fisk i anleggene. I år blir denne varslingsmodellen testet ut, og foreløpig viser resultatene at det er svært god overensstemmelse mellom det forskerne observerer når de er i felt og det modellen beregner.

Om overvåkingen av lakselus

Overvåkningen av lakselus på vill laksefisk gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og UNI Reserach Miljø på oppdrag fra Mattilsynet. Feltarbeidet i overvåkningsprogrammet gjennomføres fra slutten av april til høsten 2015 på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus