Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 28.10.2014 - Oppdatert: 11.12.2014
Forde fjord

Kritisk til rapport om Engebøprosjektet

Havforskningsinstituttet konkluderer med at det er et gjennomgående trekk i tilleggsrapportene om gruvedrift i Engebøfjellet at de biologiske og økologiske forholdene blir nedvurdert.

Last ned:
Publisert: 24.10.2014
Døde stillehavsøsters

Virus gir østersdød

Et herpesvirus er sannsynligvis årsaken til at store mengder med stillehavsøsters har dødd på strekningen fra Strømstad til Tønsberg de siste månedene. Dette viruset er ikke funnet i Norge tidligere.

Publisert: 24.10.2014
Krill_Petter_F._nett.jpg

Krill døde ikkje av avlusingsmiddel

Det var ikkje avlusingsmiddel frå oppdrettsanlegg som førte til at krill døde i Ålfjorden i Hordaland i september. Det viser resultata etter at død krill blei analysert for å sjå om dei hadde fått i seg avlusingsmiddel.

Publisert: 23.10.2014 - Oppdatert: 04.12.2014
Hovtrekk

Fant nye gytefelter i Førdefjorden

I vår har Havforskningsinstituttet kartlagt gytefelt for kysttorsk i området fra Stad til og med Førdefjorden. I og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden fant vi en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane. Dette gytefeltet ligger i området som er planlagt å bli deponiområde for gruvedrift.

Publisert: 22.10.2014 - Oppdatert: 23.10.2014
Solveig_m._gul_hjelm.jpg

Søk stipend fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

Publisert: 17.10.2014
Renser_traalen_nett.jpg

Loddekvote til å leva med

Det har vore regelen at loddekvota samsvarar med kvoterådet frå forskarane. Under årets kvoteforhandlingar vart rådet på 6000 tonn sett til side, og den norske og russiske forhandlingsdelegasjonen enda opp med ein 120 000 tonn stor loddekvote. Til å leva med, seier forskarane, som likevel understrekar at det helst bør vera slik at kvoterådet vert lytta til.

Publisert: 17.10.2014 - Oppdatert: 23.10.2014
JH-Symposium

Arven etter Johan Hjort

I 1914 skreiv Johan Hjort sitt store verk der han viser at dei store vekslingane i fiskeria skuldast at rekrutteringa varierte frå år til år. Hjort hadde brukt sildeskjel til å bestemme alderen på individa, og dermed kunne han dokumentere at einskilde årsklassar dominerte bestanden gjennom fleire år. Boka endra internasjonal havforsking sitt syn, og 100 år etter er den framleis blant dei mest siterte bøkene skrivne av norske havforskarar.

Publisert: 17.10.2014 - Oppdatert: 23.10.2014
Hjort issue cover

Egen Johan Hjort-utgave av ICES Journal of Marine Science

Også ICES Journal of Marine Science feiret arven etter Johan Hjort i høst. Hjorts arbeid fra 1914 blir fremdeles sitert 40-50 ganger i året og har dermed fortsatt stor betydning for dagens fiskeriforskning.

Publisert: 16.10.2014
Benjamin_Planque_redigert_nett.jpg

Tilfeldigheter med begrensninger

Det skjer en rekke tilfeldigheter i økosystemene i havet. Samtidig vet vi at det finnes grenser for slumpetreffene. Derfor kan det være nyttig å lage vitenskapelige modeller som er langsiktige og tar hensyn til både tilfeldighetene og begrensningene.

Publisert: 15.10.2014
Einar_Erlend_nett.jpg

Forvaltningsplanene – en norsk suksess

Kronikk i Sunnmørsposten 15.10.14. Forvaltningsplanene for norske havområder er praktiske, arealbaserte, ser all menneskelig aktivitet under ett og tar miljøhensyn. Årelange, tungrodde konsensusprosesser har resultert i (en stor grad av) felles forståelse på tvers av sektorer med motstridende interesser, noe andre land kan misunne oss.

Publisert: 13.10.2014
Øyepål

God rekruttering gir høyt kvoteråd for øyepål

En historisk sterk rekruttering til øyepålbestanden gir et kvoteråd på 326 000 tonn for 2015.   

Publisert: 01.01.2014 - Oppdatert: 13.10.2014
Areal

Hvordan lykkes med marin arealplanlegging

Marin arealplanlegging er en pragmatisk måte å innføre økosystembasert og bærekraftig forvaltning. For å lykkes med slikt arbeid er det viktig med politisk vilje og ledelse, at prosessen er åpen og konsensusbasert og at interessentene deltar.
Publisert: 08.10.2014
Akustikkdata G.O.Sars

Glad for datasatsing

-Det betyr mye for marin forskning både i Norge og internasjonalt at vi får styrket arbeidet med å forvalte den store mengde verdifulle data som vi har ansvar for, sier Tore Nepstad i en kommentar til forslaget til Statsbudsjett.
Der foreslås det at det settes av 10 millioner til mer effektiv bruk av marine data ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 08.10.2014
Snurrevad

Kan skille torsk og hyse i snurrevadfangster

Hyse har en sterk tendens til å søke oppover når den flykter, mens torsk har en tendens til å søke nedover. Dermed kan et enkelt kvadratmaskepanel som deler bakerste del av nota i en over- og underdel sørge for å skille de to artene fra hverandre i fiske med snurrevad.

Publisert: 07.10.2014
Renser_traalen_nett.jpg

Kraftig kutt i lodderådet

Neste års kvoteråd for lodde i Barentshavet er på 6000 tonn. Rådet er normalt basert på resultata frå det faste loddetoktet, men i år vart målingane i deler av dekningsområdet hindra av store mengder is. Det betyr at havforskarane har måtta ty til andre metodar for å rekna seg fram til kor mykje lodde som kan fiskast. 

Publisert: 06.10.2014
Lakselus paa fisk

Sjøørret hardt rammet av lakselus

Sjøørret ble hardt rammet av lakselus i sommer, sannsynligvis har mange lokale stammer hatt skadelige nivåer av lus. For laksesmolten har det gått bedre, langs store deler av kysten har mesteparten av smolten sannsynligvis unnsluppet lus. Seint utvandret smolt kan enkelte steder ha fått mer lus.

Publisert: 06.10.2014
Laks med og uten vanlig pigmentering

Kan slå av laksegener

En ny metode gir forskerne mulighet til å mutere og dermed slå av utvalgte gener i laks. Målet er å kunne produsere steril oppdrettslaks.

Publisert: 02.10.2014
Svein Sundby på Svalbard

Kva skjer på Svalbard når klimaet endrar seg?

Svein Sundby er ein av hovudforfattarane av hav-kapitlet i FNs klimarapport som kom ut våren 2014. Han er sentral i denne ferske undervisningsfilmen om klimaendringane på Svalbard.  

Publisert: 02.10.2014
Oppdrettsanlegg

Støttar forslag som kan redusere lusebelastinga

Havforskingsinstituttet støttar forslaget om å auke maksimalt tillate biomasse i akvakultur med laks, aure og regnbogeaure med 5 % mot redusert lusegrense, men åtvarar om at det kan bli vanskeleg å overvake og oppretthalde den låge grensa for lakselus. Derfor bør det vere eit krav at oppdrettarane dokumenterer tiltak mot lus i søknaden.

Publisert: 01.10.2014
Krabber_i_kar_nett.jpg

Mye kongekrabbe vandrer ut av kvoteområdet

Det vandrer en god del kongekrabbe ut av området med kvoteregulert krabbefiske, viser en doktoravhandling ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø.

– Derfor er det viktig at utryddingsfisket vest for Nordkapp opprettholdes, sier forsker Kristin Windsland.

Publisert: 01.10.2014 - Oppdatert: 03.10.2016
Hummerteina

Klart for hummer-tv igjen

Havforskningsinstituttet sender nå direkte fra en hummerteine i Flødevigen ved Arendal.  Hummerfisket startet 1. oktober, og nå kan du følge med på om det går inn noen hummere i vår teine Vi har rigget oss til med nattbelysning, slik at du kan følge med hele døgnet. Klikk deg inn på saken og finn live-kameraet.

Publisert: 09.10.2014 - Oppdatert: 02.02.2017
Spøkelsesteine i havet utenfor Arendal

Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.