Hopp til hovedteksten
Øyepål
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

God rekruttering gir høyt kvoteråd for øyepål

En historisk sterk rekruttering til øyepålbestanden gir et kvoteråd på 326 000 tonn for 2015.   

– 2014-årsklassen er historisk sterk, og det er oppløftende for øyepålbestanden i Nordsjøen, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for torskefisken øyepål på Havforskningsinstituttett.

Positiv utvikling

Forskerne kan ikke si med sikkerhet hva den positive utviklingen skyldes, men flere arter i Nordsjøen har hatt en god rekruttering i 2014. Det tilsier en generelt god tilgang på dyreplankton og gode vekstvilkår.

– Vi ser at torskefisk som hvitting og hyse har rekruttert bra i år. I tillegg kommer den gode 2013-årsklassen av tobis i norske farvann. Med tanke på rekruttering virker det som om vi er inne i en mer positiv økosystemsituasjon enn hva som var tilfellet på midten 2000-tallet, sier Espen Johnsen.

Øyepålen kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år. Rekrutteringen varierer ofte mye mellom år, og siden øyepålen lever så kort, varierer også totalmengden raskt. Bestandssituasjonen for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat blir derfor vurdert av ICES to ganger årlig. Oppdatert råd for 2015 vil foreligge innen utgangen av juni 2015.

Tilleggsbegrensing fra ICES

Skotske og engelske tokt som blir gjennomført tidlig på høsten brukes til å estimere mengden null-åringer (rekrutteringen) av øyepål.

– Det er aldri før tatt så store fangster av nullåringer som under i toktene i 2014. Det gir meget gode fremtidsutsikter for totalbestanden av øyepål de neste par årene, sier Johnsen.

Tidligere ble det gitt kvoteråd som skulle sikre at gytebestanden ikke sank under 150 000 tonn. I år kommer ICES med en tilleggsbegrensing. 

– For 2015 legges det i tillegg vekt på at fiskedødligheten ikke overstiger et føre-var nivå på 0,6. Dette tilsier at kvotene for 2015 ikke bør overstige 326 000 tonn, forklarer Johnsen.