Hopp til hovedteksten
Antarktisk krill
Antarktisk krill (Euphausia superba)
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

På krill-tokt i Antarktis

Siden 2011 har Havforskningsinstituttet årlig gjennomført et tokt i farvannene rundt Sør-Orknøyene i Antarktis. Dette skjer i løpet av januar måned, og de norske rederiene Aker Biomarine ASA og Olympic ASA stiller både mannskap og en av deres krilltrålere gratis til disposisjon som forskningsfartøy i denne perioden.

Farvannet rundt de aktuelle øyene ligger i et av de tre viktigste områdene for fisket etter antarktisk krill per i dag. De to andre områdene som ligger sør og nord for Sør-Orknøyene, overvåkes også jevnlig med ekspedisjoner i regi av USA, Storbritannia og Tyskland. Sammen bidrar disse undersøkelsene med essensiell kunnskap til forvaltningen av de marine ressursene i områdene av Sørishavet som i dag er åpnet for krillfiskeri.

Gentoo_Penguins

Gentoo Penguins

Foto: Bjørn Krafft

Dette øker vår forståelse for hvilke faktorer som styrer prosessene i dette enorme havområdet i sør. Det er krillens biomasse, utbredelse og demografiske sammensetning som er i fokus. Vi ser at det er svært forutsigbart hvor vi geografisk sett finner de store konsentrasjonene av krill, men at det kan være store svingninger i mengde og aldersammensetning fra år til år.

Elefantsel

Elefantsel versus Bjørn...

Ved å bygge slike tidsserier vil vi etter hvert forstå sammenhenger med for eksempel hvordan klima, isutbredelse, beitetrykk og fiskeri påvirker krillens populasjonsdynamikk og fordeling. Under disse toktene studerer vi i tillegg utbredelse av andre planktonarter samt krillpredatorer som hval, sel, pingviner og andre sjøfugl. Vi arbeider også med å forstå hvordan krill oppfører seg i en fangstprosess og utfører eksperimenter med fangstredskaper for å bidra til at disse kan videreutvikles for å virke best mulig.

Knølhval på matjakt

Knølhval på matjakt

Foto: Bjørn Krafft
Southern Elephant Seal

Sørlig elefantsel

Foto: Bjørn Krafft

Fakta om antarktisk krill

Antarktisk krill: Euphausia superba
Maks størrelse: 60 mm og 2 gram
Levetid: 6-7 år
Leveområde: Finnes i de kalde vannmassene sør for Polarfronten i Sørishavet, som omgir det antarktiske kontinent
Føde: Plante- og dyreplankton
Gyteområde- og tidspunkt: I de øvre vannmasser i november-mars

  

Antarktisk krill

Les mer:

Resultatene fra årets krilltokt finner du i Rapport fra Havforskningen Nr. 10–2014