Hopp til hovedteksten
Stortare
Foto: Henning Steen
Utskriftsvennlig versjon

God gjenvekst av stortare i Nord-Trøndelag

I tre år har det vært drevet prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag. Gjenveksten av stortare er god, men det er foreløpig for tidlig å gi konkrete anbefalinger om optimal høstefrekvens i dette området. I sørlige deler av Nordland, der det ble gjennomført en prøvehøsting i 2013, ser forskerne at det er lite stortare i bølgebeskyttede områder, og mer i bølgeutsatte områder.

I fjor gjennomføret Havforskningsinstituttet undersøkelser før og etter prøvehøsting av stortare i Nordland og Nord-Trøndelag. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2012.

- Vi har fortsatt begrenset kunnskap om hvilke effekter prøvehøstingen har på organismer som fisk og krepsdyr som lever i tareskogen, men foreløpige resultater fra undersøkelser gjennomført i forbindelse med prøvehøstingsprosjektet tyder på at disse effektene har vært små, sier forsker Henning Steen.

I samarbeid med profesjonelle fiskere gjennomføres det også et mer omfattende arbeid for å studere tarehøstingens effekter på fisk og skalldyr i denne regionen. Resultater fra disse undersøkelsene blir rapportert i løpet av året.

Nord-Trøndelag

Resultatene fra undersøkelsene som er gjort i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2013 viser at rekruttering og gjenvekst etter prøvehøsting av tare til nå har vært god. Det er likevel usikkert hvor lang tid det tar før tarevegetasjonen er fullstendig restituert, og forskerne kan derfor ikke gi konkrete anbefalinger vedrørende optimal høstefrekvens for stortare i Nord-Trøndelag.

Stortareplanter samlet inn i forkant av prøvehøstingen i Nord-Trøndelag har hatt en gjennomsnittsalder på ca. 10 år, med en gjennomsnittlig stilklengde på ca. 2 meter. Både stortarevegetasjonen i seg selv og organismer som lever i tilknytning til tareplantene vil derfor bruke tid på å restituere seg etter høsting.

- For å få kartlagt hvor lang tid det tar før taresamfunnene reetableres, bør områdene som har vært prøvehøstet følges opp med flere undersøkelser de kommende årene, sier Steen.

Nordland

Observasjoner fra Nordland viser at stortarevegetasjonen er velutviklet i bølgeeksponerte områder, men mindre utviklet i bølgebeskyttede områder i sørlige deler av fylket.

- Vi vet ikke om dette skyldes naturlige vekstbegrensninger eller at tarevegetasjonen i dette området er i en restitusjonsfase etter tidligere å ha vært beitet ned av kråkeboller, men tilstanden tilsier at det ikke bør høstes tare i slike områder, sier Steen.

Kråkeboller kan stedvis opptre i høye tettheter som gir beiteskader på tarevegetasjonen, og store tareskogområder i vår nordlige landsdel har vært preget av nedbeiting fra kråkeboller siden 1970-tallet. Observasjonene i dette prosjektet tyder imidlertid på at kråkebollebestandene langs kysten av Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland for tiden er på et lavt nivå som ikke ser ut til å hemme rekrutteringen av tare.

Om undersøkelsene

En av forutsetningene for prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag og Nordland, var at områdene ble tilstandsvurdert i forkant av høstingen og fulgt opp med regelmessige undersøkelser i gjenvekstperioden. Det gjennomføres derfor årlige undersøkelser av områdene, resultatene fra i fjor kan leses i rapporten ”Undersøkelser av stortarehøsting i Nord-Trøndelag og Nordland 2013”.

Fakta om stortare

Latinsk navn: Laminaria hyperborea
Familie: Laminariaceae
Maks størrelse: Ca. 3 m og ca. 4 kg
Levetid: Inntil 20 år
Leveområde: I strømrike kystområder på fjellbunn fra lavvannsgrensen og ned til ca. 30 m dyp.
Særtrekk: Består av et festeorgan og en stilkdel (som begge er flerårige), og et oppsplittet blad som nydannes hvert år.
Høsting: Høstes med med tindetrål på 2–20 meters dyp på kyststrekningen Rogaland–Nord-Trøndelag. Fylkene er delt inn i rullerende høstefelter, og det enkelte felt er åpent for taretråling hvert femte år (hvert fjerde år i Rogaland).

Stortare