Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Frarår økt biomasse i oppdrettsanlegg

I Havforskningsinstituttet sitt høringssvar om endringer i tillatt maksimal biomasse i oppdrettsanlegg for laksefisk, fraråder instituttet å gjøre endringer som øker utslipp av lakselus om høsten

Havforskningsinstituttet mener at de største miljørisikoene ved dagens oppdrett av laks og regnbueørret er utslipp av lakselus og effekter av rømt laks. Det er usikkert om en økning i biomassen gir økt rømmingsrisiko, mens det ene forslaget til endring i reglene (alternativ 2) sannsynligvis vil gi økt produksjon av lakselus om høsten i forhold til dagens situasjon. I oppsummeringen av resultatene fra overvåkingen av lakselus på villfisk i fjor, er en av konklusjonene at det i enkelte områder er så mye lus at det kan føre til bestandsregulerende effekter på vill sjøørret. Havforskningsinstituttet anbefaler å enten beholde dagens system eller å velge et av alternativene som ikke vil forverre lakselussituasjonen om høsten.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett